Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 4

Dat zal je leren

TermDefinition
de beschrijving de woorden waarmee je iets of iemand
de opgave vermelding van gegevens
de rommel allerlei dingen zonder orde bij elkaar
de theorie leer of regels die de basis vormen van een wetenschap, kunst of techniek
de vent man, kerel
het kenmerk iets waaraan je iets of iemand kunt herkennen
analyseren (iets) grondig onderzoeken en erover nadenken
beperken kleiner, minder maken
ingaan op aandacht geven aan
opgeven stoppen met iets doen
zakken voor een examen niet halen
apart gescheiden van iemand of iets anders
beperkt niet zo veel of groot als zou kunnen
mondeling door praten
nuttig met praktisch effect
uitvoerig met veel details
afleggen (iets) doen
een hekel hebben aan iets of iemand erg vervelend vinden
uitstaan je (niet) tegen de aanwezigheid van iets of iemand verzetten
uit je hoofd leren zo leren dat je het zonder hulpmiddel weet
niksen niks doen
schoppen (iemand of iets) opzettelijk hard met je voet raken
zenuwachtig (van iemand) zichtbaar onrustig
het feit iets waaran zeker is dat het gebeurd is of dat het waar is
uiteraard vanzelfsprekend
de opsomming de beschrijving
bezighouden tijd of aandacht aan iets of iemand besteden
de aandacht keer dat je ergens op let of over iets nadenkt
de aard karakter (van iets of iemand
de achterstand feit dat je minder ver bent dan zou moeten
de adviseur raadgever
de begeleiding de keer dat je begeleidt (in alle betekenissen)
de instelling keer dat je iets instelt, of wat ingesteld is
de leerstof bijvoorbeeld, boeken, lessen ...
de materie informatie, leerstof
de methode manier waarop je iets gaat doen
de overeenkomst iets waardoor iets lijkt op iets anders
de overgang verandering van de ene situatie in de andere
de vooruitgang ontwikkeling die leidt tot verbetering of vernieuwing
de wetenschap alle kennis die we hebben op een bepaald gebied en de systematische manier waarop we verdere kennis kunnen verkrijgen
het college les van een docent aan de universiteit
het inzicht toestand dat je iets begrijpt
het verband reep stof waarmee je een wond kunt verbinden
beoefenen je regelmatig met iets bezighouden
bestuderen iets bekijken of lezen om ervan te leren
bijeenkomen concentreren, samenkomen
inschrijven je officieel aanmelden voor (iets)
samenvatten (een tekst) inkorten tot de belangrijkste elementen
afhankelijk van als je hulp van anderen nodig hebt
creatief die nieuwe dingen kan maken
dronken als je door te veel alcoholische drank niet meer goed kunt staan en denken
feiteljik in werkelijkheid
ongetwijfeld zonder twijfel
enzovoort en meer van dezelfde soort dingen
de leiding het leiden
de bedoeling wat je wilt bereiken, de mening
de ontwikkeling manier waarop iets verandert
de oorzaak omstandigheid die maakt dat iets ontstaat of begint
de roman boek met een lang, verzonnen verhaal over mensen
de score aantal punten dat je in een test of wedstrijd gehaald hebt
de test het proefwerk
de toon klank met een bepaalde hoogte
het muziekinstrument bijwoorbeeld, piano, viool
beantwoorden antwoord geven op
behalen door inspanning verkrijgen
fluiten het geluid van een fluit maken
zich gedragen op een bepaalde manier handelen
genieten van (iets) erg aangenaam vinden
rekenen volgens wiskundige regels met cijfers en getallen werken
verhogen hoger maken
fysiek lichamelijk
onafhankelijk zonder invloed van iemand anders
slim als je snel iets begrijpt, of als iets daar blijk van geeft
verscheiden afwisselend
wetenschappelijk van of door de wetenschap
de opzet wat je wilt bereiken
weleens soms
Created by: yellowrose2011
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards