Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 3

An het werk

TermDefinition
de hiërarchie organisatiestructuur waarbij mensen de baas zijn over anderen
de reputatie de bekendheid van iemand omdat hij iets goeds of iets slechts gedaan heeft
de samenwerking de hulp die mensen van elkaar krijgen om tot een goed resultaat te komen
de sollicitatie verzoek om een baan te krijgen
de vacature baan waar een werkgever iemand voor zoekt
het begrip alles wat je met een woord of woorden uit, de term
het curriculum vitae een beschrijving op papier van wat je in je leven allemaal gedaan hebt
het salaris geld dat je van een werkgever krijgt voor het werk dat je doet
het voordeel iets gunstigs of nuttigs, soms in vergelijking met iets anders
aannemen ontvangen wat je aangeboden wordt
opnenem met je telefoon een oproep beantwoorden
plaatsvinden gebeuren
produceren iets maken
samenwerken met elkaar werken
teleurstellen niet zo goed, leuk, mooi zijn als je had verwacht
aantrekkelijk zo dat je ervan wilt genieten
afwisselend steeds anders
ambitieus heel hard zijn best doen
belachlijk heel gek
eventueel als het nodig is
ouderwets van vroeger
volkomen volledig of in hoge mate
evenmin ook niet
onduidelijk niet goed te overzien en te begrijpen
aanraken (met de hand) komen aan
alvast eerder dan iemand of iets anders
bekendheid de reputatie
aarzelend traag, langzaam
de aanleg aangeboren geschiktheid (voor iets)
de advertentie aankondiging of reclame in een krant of tijdschrift
de hoogachtig große Achtung vor jdm, einer Leistung
de kennis wat je weet of hebt geleerd
de medewerker iemand die ergens in dienst is -
het bestuur het leidinggeven aan iets
het gegeven bekend feit
het nadeel ongunstig gevolg van
aarzelen niet direct weten of je iets moet doen
begeleiden meegaan met iemand of iets
beschouwen als beoordelen als
doorbregen ergens zijn of iets doen (in de genoemde tijd)
oprichten (iets) laten ontstaan
overtuigen met argumenten bereiken dat (iemand) gelooft dat iets is zoals je het voorstelt
verwijzen naar refereren aan
bereid beschikbaar om iets zonder bezwaar te
ervaren wijs of kundig geworden door wat je hebt gedaan of meegemaakt
spoedig in korte tijd
vloeiend zonder te haperen
anderzijds als je er op een andere manier over denkt
enerzijds vanuit het ene standpunt gezien
gedurende zolang als iets duurt
een heleboel grote hoeveelheid
onlangs korte tijd geleden
tenslotte alles welbeschouwd
wat betreft gaan over
zijn (uiterste) best doen zo goed mogelijk doen
aanspreken tegen iemand beginnen te praten
nuttig met praktisch effect
tegenovergestelde het antoniem
de advocaat iemand die als beroep verdachten van een misdrijf juridisch steunt
de blik keer dat of manier waarop je kijkt
de rol personageuitbeelding
het advies wat je tegen iemand zegt om te helpen
functioneren doen wat je moet doen
opletten je aandacht geven aan, of met aandacht toezien op
opnemen met je telefoon een oproep beantwoorden
verbazen maken dat je iets vreemd vindt omdat je het niet verwacht
voorkomen gebeuren
ontzettend heel erg
zwak (iemand of iets) aantrekkelijk of ontroerend vinden
behalen door inspanning verkrijgen
de raad advies
de uitleg argumentatie, de toelichting
verdedigen beschermen tegen een aanval
vermoeden denken dat iets waarschijnlijk zo is
de jug lerares op de basisschool
Created by: yellowrose2011
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards