Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 1

Geld maakt (niet) gelukkig

TermDefinition
de aktetas grote tas voor papieren van je werk
de belasting deel van een bedrag dat je aan de overheid moet betalen
de ervaring wat je weet omdat je het zelf hebt meegemaakt of gedaan
de expeditie toch naar een moeilijk bereikbaar gebied om wetenschappelijk onderzoek te doen
de flauwekul onzin
de term woord
bespreken spreken over
opnemen (geld) van je bankrekening halen
overleggen bespreken om een probleem op te lossen
overmaken (een geldbedrag) van je bankrekening laten storten op een andere rekening
storten (geld) op een bankrekening zetten
zich vestigen ergens zijn
geldig van kracht
stom als iets of iemand saai of vervelend is
aangezien om de reden dat
gepast (van geld) als je met contant geld precies het gevraagde bedrag betaalt
besparen minder uitgeven of verbruiken
omgaan met (van tijd) voorbijgaan
opleveren als resultaat hebben
overwegen nadenken of je iets wilt doen of niet
toegeven het tegenzin zeggen dat je iets niet goed hebt gedaan of je hebt vergist
uitgeven geld besteden
verminderen minder maken
wennen aan zo worden dat je het normaal vindt of er geen last meer van hebt
beschikbaar ter beschikking staand
gierig als je je geld niet wilt uitgeven (negatief)
zuinig als je weinig geld uitgeeft
van tevoren eerder
de beweging het veranderen van plaats, stand of houding
de maatschappij alle mensen samen, vooral de manier waarop ze met elkaar omgaan
de schade nadelig gevolg van een gebeurtenis
eisen heel beslist willen
ontdekken (iets) waarnemen dat bestaat, maar nog niet bekend was
veroorzaken oorzaak zijn van
verzekeren zeggen dat iets is of zal gaan zoals je zegt
geschikt goed bruikbaar (voor iets)
handig als je iets makkelijk doet
overbodig onnodig
redelijk wat je kunt beoordelen als juist
veilig zonder of buiten gevaar
telkens iedere keer weer
vandaar dat om die reden
wettelijk volgens de wet
telkens iedere keer weer
vandaar dat om die reden
oorspronkelijk eerder dan nu
verbazen maken dat je iets vreemd vindt omdat je het niet verwacht
amper nog geen, bijna niet
noodzakelijk wat moet gebeuren
stoppen tot stilstand komen of bregen
misluken niet gaan zoals bedoeld of gewenst
de reclame gunstige informatie over het product die je aanspoort het te kopen
verstrooid niet met je gedachten erbij
de vergadering bij eenkomst voor overleg
overleden dood
Created by: yellowrose2011