Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 1

Geld maakt (niet) gelukkig

TermDefinition
de aktetas grote tas voor papieren van je werk
de belasting deel van een bedrag dat je aan de overheid moet betalen
de ervaring wat je weet omdat je het zelf hebt meegemaakt of gedaan
de expeditie toch naar een moeilijk bereikbaar gebied om wetenschappelijk onderzoek te doen
de flauwekul onzin
de term woord
bespreken spreken over
opnemen (geld) van je bankrekening halen
overleggen bespreken om een probleem op te lossen
overmaken (een geldbedrag) van je bankrekening laten storten op een andere rekening
storten (geld) op een bankrekening zetten
zich vestigen ergens zijn
geldig van kracht
stom als iets of iemand saai of vervelend is
aangezien om de reden dat
gepast (van geld) als je met contant geld precies het gevraagde bedrag betaalt
besparen minder uitgeven of verbruiken
omgaan met (van tijd) voorbijgaan
opleveren als resultaat hebben
overwegen nadenken of je iets wilt doen of niet
toegeven het tegenzin zeggen dat je iets niet goed hebt gedaan of je hebt vergist
uitgeven geld besteden
verminderen minder maken
wennen aan zo worden dat je het normaal vindt of er geen last meer van hebt
beschikbaar ter beschikking staand
gierig als je je geld niet wilt uitgeven (negatief)
zuinig als je weinig geld uitgeeft
van tevoren eerder
de beweging het veranderen van plaats, stand of houding
de maatschappij alle mensen samen, vooral de manier waarop ze met elkaar omgaan
de schade nadelig gevolg van een gebeurtenis
eisen heel beslist willen
ontdekken (iets) waarnemen dat bestaat, maar nog niet bekend was
veroorzaken oorzaak zijn van
verzekeren zeggen dat iets is of zal gaan zoals je zegt
geschikt goed bruikbaar (voor iets)
handig als je iets makkelijk doet
overbodig onnodig
redelijk wat je kunt beoordelen als juist
veilig zonder of buiten gevaar
telkens iedere keer weer
vandaar dat om die reden
wettelijk volgens de wet
telkens iedere keer weer
vandaar dat om die reden
oorspronkelijk eerder dan nu
verbazen maken dat je iets vreemd vindt omdat je het niet verwacht
amper nog geen, bijna niet
noodzakelijk wat moet gebeuren
stoppen tot stilstand komen of bregen
misluken niet gaan zoals bedoeld of gewenst
de reclame gunstige informatie over het product die je aanspoort het te kopen
verstrooid niet met je gedachten erbij
de vergadering bij eenkomst voor overleg
overleden dood
Created by: yellowrose2011
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards