Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Frédéric Chopin

QuestionAnswer
Frédéric Chopin celým jménem Frédéric François Chopin
Narozen 22. února nebo 1. března 1810
Zemřel 17. října 1849
Jaké byl národnosti Polák
Jeho otec byl francouzský emigrant
Matka pocházela ze zchudlého šlechtického rodu z Polska
Začal se učit hrát na klavír u Čecha Vojtěcha Živného.
První skladby již v 6 letech
Učil se hudební teorii na konzervatoři.
V roce 1830 opustil Polsko a vydal se do Vídně
V roce 1831 přesídlil do Paříže
V životě měl jen jednu přítelkyni George Sandovou
V roce 1848 cestoval i po Anglii a Skotsku
Jeho srdce ve stříbrné schránce Je uloženo ve Varšavě.
Na jeho počest se ve Varšavě konají mezinárodní soutěže mladých klavíristů.
Mezi jeho nejvýznamnější skladby patří nokturna z 30. a 40. let
Po sérii nevydaných studentských skladeb bylo prvním vydaným opusem Klavírní rondo c moll.
Chopin si na smrtelném loži přál, aby byly všechny jeho nepublikované rukopisy zničeny
Roku 1857 bylo vydáno 17 polských písní pod číslem Op. 74
Na trase Varšava–Katovice–Ostrava–Břeclav–Vídeň je provozován noční vlak R 407 pojmenovaný Chopin.
Created by: icarie