Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Muzikaly

QuestionAnswer
Muzikál je syntetický dramatický žánr, jenž spojuje literaturu, hudbu a tanec.
Slovo muzikál má vícero významů a může označovat též muzikálový film anebo divadelní inscenaci muzikálu, případně též muzikálové divadlo
O muzikálových hercích platí, že musí být dobří činoherci, zpěváci i tanečníci zároveň.
Činohra je dramatický útvar
Slovo muzikál pochází zkrácením anglického slovního spojení musical comedy
Muzikál vznikl v USA
Singspiel je žánr opery, který obsahuje zpěvná čísla a mezi nimi mluvené dialogy
Jako první muzikál vůbec je označována Show boat
Show boat byl uveden 1927 v New Yorku
Hudební výraz muzikálu byl postupně ovlivňován jazzem, klasickou hudbou, rockem a moderní pop music.
Nejdůležitějším místem vývoje muzikálu byla newyorská Broadway
Broadway je velká ulice (bulvár) na Manhattan u v New York u vedoucí také do Bronx u a Westchester County.
K rozvoji muzikálu přispěli géniové jako George Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin, Cole Porter a Richard Rodgers
Loď komediantů napsal Jerom Kern
Nejstarší český muzikál je: Starci na chmelu
Mezi komerčně nejúspěšnější české muzikály patří Dracula, Monte Cristo, Krysař, Johanka z Arku, Hamlet, Tři mušketýři, Kleopatra
Muzikál Dracula je z autorské dílny Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese
Muzikál Dracula vznikl na námět Stokerova románu Drákula
Monte Cristo je český muzikál na motivy románu Alexandra Dumase
Hudbu k muzikálu Monte Cristo napsal Karel Svoboda
V Muzikálu Monte Cristo dominuje scéně bazén s plochou hladiny 100 m²
Muzikál Monte Cristo měl premiéru 13. prosince 2000 v Kongresovém centru v Praze, kde se do derniéry 21. prosince 2002 odehrálo celkem 444 repríz a zhlédlo jej 525 tisíc diváků
Created by: icarie
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards