Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Muzikaly

QuestionAnswer
Muzikál je syntetický dramatický žánr, jenž spojuje literaturu, hudbu a tanec.
Slovo muzikál má vícero významů a může označovat též muzikálový film anebo divadelní inscenaci muzikálu, případně též muzikálové divadlo
O muzikálových hercích platí, že musí být dobří činoherci, zpěváci i tanečníci zároveň.
Činohra je dramatický útvar
Slovo muzikál pochází zkrácením anglického slovního spojení musical comedy
Muzikál vznikl v USA
Singspiel je žánr opery, který obsahuje zpěvná čísla a mezi nimi mluvené dialogy
Jako první muzikál vůbec je označována Show boat
Show boat byl uveden 1927 v New Yorku
Hudební výraz muzikálu byl postupně ovlivňován jazzem, klasickou hudbou, rockem a moderní pop music.
Nejdůležitějším místem vývoje muzikálu byla newyorská Broadway
Broadway je velká ulice (bulvár) na Manhattan u v New York u vedoucí také do Bronx u a Westchester County.
K rozvoji muzikálu přispěli géniové jako George Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin, Cole Porter a Richard Rodgers
Loď komediantů napsal Jerom Kern
Nejstarší český muzikál je: Starci na chmelu
Mezi komerčně nejúspěšnější české muzikály patří Dracula, Monte Cristo, Krysař, Johanka z Arku, Hamlet, Tři mušketýři, Kleopatra
Muzikál Dracula je z autorské dílny Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese
Muzikál Dracula vznikl na námět Stokerova románu Drákula
Monte Cristo je český muzikál na motivy románu Alexandra Dumase
Hudbu k muzikálu Monte Cristo napsal Karel Svoboda
V Muzikálu Monte Cristo dominuje scéně bazén s plochou hladiny 100 m²
Muzikál Monte Cristo měl premiéru 13. prosince 2000 v Kongresovém centru v Praze, kde se do derniéry 21. prosince 2002 odehrálo celkem 444 repríz a zhlédlo jej 525 tisíc diváků
Created by: icarie