Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

New English File 6

New English File lesson 6

QuestionAnswer
nést, nosit carry
nosit, mít na sobě wear
dělat do
dělat, vyrábět vytvářet make
vydělávat earn
vyhrát win
znát, vědět know
setkat se, seznámit se meet
doufat hope
čekat wait
dívat se, hledět look
vypadat jako look like
dívat se na look at
sledovat, dívate se (na TV) watch
medvěd bear
včela bee
pták bird
býk bull
motýl batterfly
velbloud camel
kuře chicken
kráva cow
krokodýl crocodile
delfín dolphin
kachna duck
orel eagle
slon elephant
farma farm
moucha fly
žirafa giraffe
koza goat
kůň horse
hmyz insect
klokan kangaroo
lev lion
komár mosquito
myš mouse, mice
prase pig
králík rabbit
žralok shark
ovce sheep
pavouk spider
labuť swan
tygr tiger
vosa wasp
velryba whale
rozzlobit se, naštvat se get angry
rozvést se get divorced
dostat se do kondice get fit
ztratit se get lost
oženit se, vdát se get married
zlepšit se get better
zestárnout get older
zhoršit se get worse
získat byt get a flat
získat práci (místo) get a job
koupit noviny get a newspaper
dostat/koupit lístek get a ticket
nastoupit (do auta) get into
vystoupit get off
nastoupit (do hromadného dopravního prostředku) get on
vycházet s někým (dobře) get on (well) with
vyhnout se, uniknout get out of
vstávat get up
dorazit domů get home
přijít do školy get school
přijít do práce get work
obdržet dopis get a letter
dostat dárek get a present
dostávat výplatu get a salary
dostat email get a email
žádat ask for
banka bank
štěkat bark
patřit belong
rozmyslet se change your mind
šplhat climb
srovnat, porovnat compare
splést si, zaměnit confuse
rozhodující, přesvědčivý, rozhodný decisive
skříň, kredenc cupboard
zoufalý, beznadějný desperate
přímo, rovnou directly
zmizet disappear
utopit se, utonout drown
kožich fur coat
nerozhodný, váhavý indecisive
vyšetřovat, (pro)zkoumat investigate
nestojí za to it's not worth it
zabít kill
právo, zákon law
lehnout si (na podlahu) lie on (the ground)
zámek, zamknout lock
učinit rozhodnutí, rozhodnout se make a decision
udělat seznam make a list
vymyslet (si) výmluvu make a excuse
uražený, dotčený offended
možnosti options
domácí zvíře, mazlíček pet
fronta, řada, čekat ve frontě queue
utéci run away
citlivý, vnímavý sensitive
jednoduchý, prostý simple
velikost size
rozlít(se) spill
Created by: MartinaSkodova
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards