Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beatles

QuestionAnswer
The Beatles byla anglická rock'n'rollová kapela z Liverpoolu.
Jejími členy byli John Lennon (zpěv, doprovodná kytara), Paul McCartney (zpěv, basová kytara), George Harrison (sólová kytara, zpěv) a Ringo Starr (bicí, příležitostně zpěv).
The Beatles patří mezi komerčně nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější kapely v historii populární hudby.
Beatles jsou podle RIAA, nejvíce prodávanou kapelu v historii.
Ve Velké Británii vydali Beatles více než 40 různých singlů, alb a desek, které se vyšplhaly na první místo hitparád.
The Beatles do roku 1985 prodali přes miliardu desek a kazet .
V březnu roku 1957 založil John Lennon během své docházky do gymnázia Quarry Bank v Liverpoolu skifflovou skupinu The Quarrymen.
V létě roku 1962 se stal bubeníkem Ringo Starr
Ringo Starr původním jménem Richard Starkey
Please Please Me (1963) první album
Během let 1963 a 1964 odehráli přes 200 velkých koncertů.
V roce 1964 proběhlo úspěšné turné po Spojených státech.
26. října 1965 byli Beatles vyznamenáni Řádem britského impéria
V roce 1966 Beatles přestali koncertovat.
Standardní LP z 26. dubna 1963 Please Please Me
V roce 1965 vydali Help!
Filmografie Perný den, černobílý celovečerní hraný film
Filmografie Help!, barevný celovečerní hraný film
Filmografie Yellow Submarine, barevný animovaný film
17. ledna 1969 vydáno LP Yellow Submarine Standardní LP
Yoko Ono druhá žena Lenona
V létě 1969 skupina natočila své poslední studiové album Abbey Road.
V roce 1970 Všichni členové skupiny se vydali na sólovou dráhu.
celé jméno Johna Lennona je John Winston Ono Lennon
Dne 8. prosince 1980 se Lennon stal obětí atentátu.
Created by: icarie
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards