Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beatles

QuestionAnswer
The Beatles byla anglická rock'n'rollová kapela z Liverpoolu.
Jejími členy byli John Lennon (zpěv, doprovodná kytara), Paul McCartney (zpěv, basová kytara), George Harrison (sólová kytara, zpěv) a Ringo Starr (bicí, příležitostně zpěv).
The Beatles patří mezi komerčně nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější kapely v historii populární hudby.
Beatles jsou podle RIAA, nejvíce prodávanou kapelu v historii.
Ve Velké Británii vydali Beatles více než 40 různých singlů, alb a desek, které se vyšplhaly na první místo hitparád.
The Beatles do roku 1985 prodali přes miliardu desek a kazet .
V březnu roku 1957 založil John Lennon během své docházky do gymnázia Quarry Bank v Liverpoolu skifflovou skupinu The Quarrymen.
V létě roku 1962 se stal bubeníkem Ringo Starr
Ringo Starr původním jménem Richard Starkey
Please Please Me (1963) první album
Během let 1963 a 1964 odehráli přes 200 velkých koncertů.
V roce 1964 proběhlo úspěšné turné po Spojených státech.
26. října 1965 byli Beatles vyznamenáni Řádem britského impéria
V roce 1966 Beatles přestali koncertovat.
Standardní LP z 26. dubna 1963 Please Please Me
V roce 1965 vydali Help!
Filmografie Perný den, černobílý celovečerní hraný film
Filmografie Help!, barevný celovečerní hraný film
Filmografie Yellow Submarine, barevný animovaný film
17. ledna 1969 vydáno LP Yellow Submarine Standardní LP
Yoko Ono druhá žena Lenona
V létě 1969 skupina natočila své poslední studiové album Abbey Road.
V roce 1970 Všichni členové skupiny se vydali na sólovou dráhu.
celé jméno Johna Lennona je John Winston Ono Lennon
Dne 8. prosince 1980 se Lennon stal obětí atentátu.
Created by: icarie