Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Petr Novak

QuestionAnswer
Před maturitou byl vyloučen z gymnázia
V hudbě byl samoukem
V roce 1963 založil s kamarády první skupinu George and Beatovens
Publicista Jiří Černý vybral do svého hudebního pořadu Houpačka píseň Já budu chodit po špičkách skupiny
V roce 1967 napsal písně Klaunova zpověď, Pokoj č. 26, Dětský oči
Psal i pro jiné zpěváky, např. pro Pavla Sedláčka skladbu Džbán
13. prosince 1974 měl Novák vážnou autohavárii, při které málem přišel o nohu
Roku 1969 na soutěži Bratislavská lyra vyhlásil minutu ticha za Jana Palacha, ale vzhledem ke své popularitě nedostal oficiální zákaz.
Od počátku 90. let koncertoval se zpěvákem Karlem Kahovcem
V 90. létech natočil jediné a poslední řadové album s názvem Dávné sliby
George and Beatovens byla česká beatová a později rocková skupina která vycházela pod fanouškovským názvem Beatles (!)
Ve skupině Flamengo vydal svůj první song Já budu chodit po špičkách a Povídej
Singl Náhrobní kámen v roce 1967 vyhrává 1. místo v anketě Zlatý slavík
Od druhé poloviny 70. let se více objevoval v někdejší Československé televizi a obnovil George and Beatovens, avšak jen pod zkráceným názvem G+B.
V polovině 80. let přemýšlel o konci své hudební kariéry, ale odradili ho od toho jeho nejbližší.
Created by: icarie
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards