Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Petr Novak

QuestionAnswer
Před maturitou byl vyloučen z gymnázia
V hudbě byl samoukem
V roce 1963 založil s kamarády první skupinu George and Beatovens
Publicista Jiří Černý vybral do svého hudebního pořadu Houpačka píseň Já budu chodit po špičkách skupiny
V roce 1967 napsal písně Klaunova zpověď, Pokoj č. 26, Dětský oči
Psal i pro jiné zpěváky, např. pro Pavla Sedláčka skladbu Džbán
13. prosince 1974 měl Novák vážnou autohavárii, při které málem přišel o nohu
Roku 1969 na soutěži Bratislavská lyra vyhlásil minutu ticha za Jana Palacha, ale vzhledem ke své popularitě nedostal oficiální zákaz.
Od počátku 90. let koncertoval se zpěvákem Karlem Kahovcem
V 90. létech natočil jediné a poslední řadové album s názvem Dávné sliby
George and Beatovens byla česká beatová a později rocková skupina která vycházela pod fanouškovským názvem Beatles (!)
Ve skupině Flamengo vydal svůj první song Já budu chodit po špičkách a Povídej
Singl Náhrobní kámen v roce 1967 vyhrává 1. místo v anketě Zlatý slavík
Od druhé poloviny 70. let se více objevoval v někdejší Československé televizi a obnovil George and Beatovens, avšak jen pod zkráceným názvem G+B.
V polovině 80. let přemýšlel o konci své hudební kariéry, ale odradili ho od toho jeho nejbližší.
Created by: icarie