Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Werich a Voskovec

QuestionAnswer
Jan Werich narozen 6. února 1905 Praha
Jan Werich byl jediný syn úředníka První české vzájemné pojišťovny, a jeho manželky Gabriely, rozené Choděrové
Jan Werich se v roce 1929 oženil se švadlenou a návrhářkou divadelních kostýmů Zdeňkou
Jan Werich vystudoval gymnázium v Praze v Křemencově ulici
Jan Werich v roce 1926 vytvořili s Jiřím Voskovcem dvojici
V roce 1945 se Jan Werich vrátil zpět do osvobozeného Československa.
Jan Werich (Výroky) „takže když to shrneme... tak je to lepší, než jsme se báli že by to mohlo bejt, když jsme mysleli, že by to mohlo bejt moc špatný... ovšem musí se to hlídat!“
Jan Werich (divadelní hry) Premiéra Skafandr Ostrov Dynamit Sever proti jihu Golem Hej rup!
Jiří Voskovec narozen 19. června 1905 Sázava
Jiří Voskovec vlastním jménem Jiří Wachsmann
Jiří Voskovec studoval na gymnáziu v Praze, poté získal stipendium na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu
Jiří Voskovec v roce 1926 vstoupili do avantgardního Osvobozeného divadla
Jiří Voskovec v roce 1938 emigrovali do USA
Jiří Voskovec "Citát" Tento mladý a pěkný muž zahrál si Ríšu – jistě jen pro honorář – v sladkém filmu Pohádka máje a musil pak Devětsil opustit. Tak to bylo v Devětsilu přísné. Neměl jsem však tenkrát dojem, že by z toho Voskovec byl příliš nešťasten.
Jiří Voskovec - Seznam písňové tvorby Civilizace David a Goliáš Divotvorný hrnec Ezop a brabenec
Jan Werich zemřel 31. října 1980
Jiří Voskovec zemřel 1. července 1981 Pear Blossom, Kalifornie, USA
Created by: icarie
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards