Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mesopotamia

mesopotamia

TermDefinition
Babilonia Antiga ciutat de Mesopotàmia. Es va convertir en capital d'un vast imperi sota el mandat d'Hammurabi(segle XVIII A.C)
Civilitzacions fluvials Es van instal·lar als voltants del rius. Les més importants són Egipte, amb el riu Nil; i Mesopotàmia; que significa entre rius en aquest cas entre els rius Eufrates i Tigris.
Ciutat estat Són ciutats que tenen un govern independent, el que els semblants a un petit estat.
Imperi És un gran estat on el poder polític està dominat per una persona, normalment l'emperador o monarca, que té poder absolut.
Monarca Antic cabdill militar que era la màxima autoritat dels imperis
Codi Conjunt de lleis i normes que ha de complir tothom
Funcionari Persona que realitza tasques administratives
Monoteisme Es la creença d'un Déu únic.
Pictograma Les primeres formes d'escriptura es basaven en dibuixos senzills.
Tova Peça per a la construcció feta amb una massa de fang (argila i sorra) barrejada de vegades amb palla, modelada en forma de maó i assecada al sol. Amb les toves es construeixen parets i murs d'edificacions.
Rei Sobirà d'una monarquia o un regne. També es diu monarca.
Govern Organització que té l'autoritat per a elaborar les lleis i fer-les complir.
Cuneïforme Escriptura que es feia amb claus i cunyes sobre una tauleta de fang
Creixent Fèrtil Regió històrica que es correspon amb part dels territoris de Mesopotàmia i Pèrsia. Va ser el lloc on es va originar la revolució neolítica
Ziggurat Temple amb forma de piràmide de Mesopotàmia que servia per adorar els déus.
Civilització Societat complexa que practica l'agricultura, té divisió del treball, i una població prou gran per formar ciutats.
Created by: jguitartv