Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mesopotamia

mesopotamia

TermDefinition
Babilonia Antiga ciutat de Mesopotàmia. Es va convertir en capital d'un vast imperi sota el mandat d'Hammurabi(segle XVIII A.C)
Civilitzacions fluvials Es van instal·lar als voltants del rius. Les més importants són Egipte, amb el riu Nil; i Mesopotàmia; que significa entre rius en aquest cas entre els rius Eufrates i Tigris.
Ciutat estat Són ciutats que tenen un govern independent, el que els semblants a un petit estat.
Imperi És un gran estat on el poder polític està dominat per una persona, normalment l'emperador o monarca, que té poder absolut.
Monarca Antic cabdill militar que era la màxima autoritat dels imperis
Codi Conjunt de lleis i normes que ha de complir tothom
Funcionari Persona que realitza tasques administratives
Monoteisme Es la creença d'un Déu únic.
Pictograma Les primeres formes d'escriptura es basaven en dibuixos senzills.
Tova Peça per a la construcció feta amb una massa de fang (argila i sorra) barrejada de vegades amb palla, modelada en forma de maó i assecada al sol. Amb les toves es construeixen parets i murs d'edificacions.
Rei Sobirà d'una monarquia o un regne. També es diu monarca.
Govern Organització que té l'autoritat per a elaborar les lleis i fer-les complir.
Cuneïforme Escriptura que es feia amb claus i cunyes sobre una tauleta de fang
Creixent Fèrtil Regió històrica que es correspon amb part dels territoris de Mesopotàmia i Pèrsia. Va ser el lloc on es va originar la revolució neolítica
Ziggurat Temple amb forma de piràmide de Mesopotàmia que servia per adorar els déus.
Civilització Societat complexa que practica l'agricultura, té divisió del treball, i una població prou gran per formar ciutats.
Created by: jguitartv
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards