Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Политика

История Казахстана

QuestionAnswer
Аруақтарға арнап діни салт сана жоралғылар Тасаттық
Дәстүрлі қазақ қоғамында астың әлеуметтік және мәдени маңызы қандай болатын? Онда аса маңызды саяси,шаруашылық және әлеуметтік мәселелер талқыланып,өз шешімін тауып жататын.Ас кезінде ақшаңқан үйлер тігілетін,аруақтарға арнап құран бағышталатын.
Мұсылман дініндегі жоғары лауазымды тұлға Мүфти
18 ғасырдың соңғы ширегіндегі жағдайда Ресей императрицасы ислам дініне қолдау көрсету себептердің бірі Бұл шаралар көшпелі қазақтардың жауынгерллік мінез-құлқын едәуір жұмсартады деп ұйғарылды.
Жаңа шоқындырылғандардың өмірін бақылаудан көрініп отырғанындай,олар өздері қабылдаған дінге барынша немқұрайды қарайды және оны тереңірек игеруге мүлде құлықсыз Филарет Синьковский
Бұрынғы аға сұлтан Құнанбай Өскенбайұлы бастамасы бойынша Қарамола деген жерде Семей облысы Қарқалы уезі аумағындағы қазак билерінің съезі 1869 жыл
Қазақ даласында христиан дінін қабылдағысы келетіндер іс жүзінде мүлде жоқтың қасы еді.Мұның өзіндік себептердің бірі Қазақ халқының тарапынан православиелік дін таратушы миссионерлердің қызметіне қарсылық тіпті күшті болды
Қазақтардың православие дініне кіруі 19 ғасырдың 50-60 жылдарында едәуір көбірек байқалды.Ол немен байланысты болды? Мұның өзі патша үкіметінің қазақтарды Ресейдің ішкі губернияларына өткізбеу жөніндегі қатаң тыйым салу шараларының басталуына
Дала қазақтарын христиандандыру қандай жылдан бастап едәуір қарқын алды? 1881 жылдан
Христиан дінін қабылдаған қазақтар Діннен безгендер
Халық арасына жат дінді насихаттау үшін жіберілетін адамдар Миссионер
Мұсылмандардың құпия діни ұйымдары құрылған қалалар Көкшетау,Петропавл,Ақмола,Павлодар,Семей
Created by: masha_anashkina