Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Политика

История Казахстана

QuestionAnswer
Аруақтарға арнап діни салт сана жоралғылар Тасаттық
Дәстүрлі қазақ қоғамында астың әлеуметтік және мәдени маңызы қандай болатын? Онда аса маңызды саяси,шаруашылық және әлеуметтік мәселелер талқыланып,өз шешімін тауып жататын.Ас кезінде ақшаңқан үйлер тігілетін,аруақтарға арнап құран бағышталатын.
Мұсылман дініндегі жоғары лауазымды тұлға Мүфти
18 ғасырдың соңғы ширегіндегі жағдайда Ресей императрицасы ислам дініне қолдау көрсету себептердің бірі Бұл шаралар көшпелі қазақтардың жауынгерллік мінез-құлқын едәуір жұмсартады деп ұйғарылды.
Жаңа шоқындырылғандардың өмірін бақылаудан көрініп отырғанындай,олар өздері қабылдаған дінге барынша немқұрайды қарайды және оны тереңірек игеруге мүлде құлықсыз Филарет Синьковский
Бұрынғы аға сұлтан Құнанбай Өскенбайұлы бастамасы бойынша Қарамола деген жерде Семей облысы Қарқалы уезі аумағындағы қазак билерінің съезі 1869 жыл
Қазақ даласында христиан дінін қабылдағысы келетіндер іс жүзінде мүлде жоқтың қасы еді.Мұның өзіндік себептердің бірі Қазақ халқының тарапынан православиелік дін таратушы миссионерлердің қызметіне қарсылық тіпті күшті болды
Қазақтардың православие дініне кіруі 19 ғасырдың 50-60 жылдарында едәуір көбірек байқалды.Ол немен байланысты болды? Мұның өзі патша үкіметінің қазақтарды Ресейдің ішкі губернияларына өткізбеу жөніндегі қатаң тыйым салу шараларының басталуына
Дала қазақтарын христиандандыру қандай жылдан бастап едәуір қарқын алды? 1881 жылдан
Христиан дінін қабылдаған қазақтар Діннен безгендер
Халық арасына жат дінді насихаттау үшін жіберілетін адамдар Миссионер
Мұсылмандардың құпия діни ұйымдары құрылған қалалар Көкшетау,Петропавл,Ақмола,Павлодар,Семей
Created by: masha_anashkina
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards