Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

история

задание

QuestionAnswer
Аруақтарға арнап не берілетін еді? тассаттық
18 ғасырдың соңғы жирегіндегі жағдайда кім ислам дініне қолдау көрсетті? ІІ Екатерина
Патша укіметі қазақтарды шоқындаруды қашан белсенді жұмысқа кірісті? 1808
ХІХ ғасыда қазақтарды шоқындару мардымды болды. Оның неше себебі болды? 3
1869 жылы Құнанбай Өскенбайұлы бастамасы бойынша қайда Семей облысы Қарқалы уезундегі қазақ билерінін съезі өтті? Қарамола жерінде
19 ғасырдың соңына қарай кімдер өз парыздарын өтеп қажылық жасады? Дүйсенбай қажы,Шегет қажы,Баязид қажы
1812 ж Ресей кімдерге қарсы соғыс жүргізді француздарға
Омбы өлкесінде қанша қазақ шоқынды? 25
Дала қазақтарын христиандандыру қай жылдан бастап едәуір қарқын алды? 1881
стан лагерь н/е тұрақты орын
мүфти мұсылман дініндегі жоғары лауазымды тұлға
Қазақстанда шоқынғандардың жалпы саны қанша? 660
1867-1968 жылдары қазақтардың дінге байланысты мәселелері кімнің қарауына берілді? Ішкі істер министрі
2 Екатерина Алексеевна кім? Ресейдің 1762-1796 ж болған әйел императоры
1903 ж қай жерлерде мұсылмандардың құпия діни ұйымдары құрылды? көкшетау,павлодар,ақмола,семей
Created by: nurillya1003