Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

myIELTS1

QuestionAnswer
mit omezeny pocet mist have limited vacancies
odpovídající zkušenosti relevant experience
vynikající telefonní projev nezbytný excellent telephone manner essential
těsnopis výhodou shorthand useful
sebevědomá osoba self-confident person
devíti měsíční rošťák 9 month old hanful
přijďte se zúčastnit konkurzu come on down for an audition
záznamník an answer-phone machine
shromažďovací prostor assembly area
v zadní části budovy at the rear of the building
použijte hasící přístroj attack the fire with an extinguisher [ɪkˈstɪŋgwɪʃə]
volejte 3333 dialling 3333
seznam minulých esejí které byly na zkoušce a list of past exam essays
zahrada upravená jako krajina landscaped garden
místo kde je Newton park the Newton Park site
věž středověké usedlosti the tower of a medieval manor house
budovy určené k bydlení jsou ve výstavbě residential blocks are under construction
kurzy zakončené akademickou hodností degree courses
využijte mimořádné příležitosti take advantage of the special opportunities
starověké hry byly udržovány (se konaly) ancient Games were held
válkou rozpolcené kmeny a státy v Řecku war-torn tribes and states in Greece
zrušeny Římským císařem abolished by the Roman Emperor
učitel a učenec an educator and scholar
za žádných okolností nebyl brán zřetel na národní rivalitu ani politiku no account was to be taken of national rivalries, nor politics
jak bruslení tak i hokej both skating and ice hockey
upustili od jejich námitek they dropped their objections
chladné a teplé krajiny cold and warm weather countries
pořadatelé závodů se obávali race officials feared
běžkování cross-country skiing
Created by: sarka.cernoskova