Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AAAAAAAAAA3

company

QuestionAnswer
nápoj beverage [ˈbevrɪdʒ]
uzavření obchodu, výhodná nabídka smlouvat, vyjednávat bargain [ˈbɑːgɪn]
zdůraznit emphasize [ˈemfəˌsaɪz]
jednat, vyjednat negotiate [nɪˈgəʊʃɪˌeɪt]
spolupracovat collaborate
kontrola, posouzení , revize review
označit, jmenovat, určit designate
objasnit, vysvětlit clarify
shrnout summarize
dceřinná společnost subsidiary
akvizice acquisition
veškerý, celkový, úplný entire
dodavatel supplier
být v čele, vést Ona je v čele technické podpory. head She heads technical support.
Jaký byl let? How was your flight?
Ráda Tě zase vidím. It`s good to see you again.
I když jsem si myslel... Even though I thought...
řídit, vést firmu manage
řídit co, být zodpovědný za co be in charge of sth
pracuje pode mnou 10 lidí 10 people work under me
zodpovědnost responsibility
Jednám se zákazníky... I deal with a customers...
Jsem zodpovědný za... I am responsible for ...
Nastoupil jsem do společnosti... I joined the company ...
domnívat se, hádat guess
Dělám každý den 6 hodin a potom vyzvedávám děti ze školy I do six hours every day and then I pick the children up from school.
trochu více a bit more
Jsem zodpovědný za vedení / koordinaci I am responsible for/ I am in charge of ... managing/coordinating
zajistit make sure
Moje zodpovědnost je zajistit, aby ... My responsibility is to make sure that ...
Odjíždím do práce ... I leave for work ...
Odjíždím z práce ... I leave work ...
Created by: sarka.cernoskova