Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch Les 12

TermDefinition
rijden ride
zo right away
station (het) station
precies exactly
waar(naartoe) where
rondvaart (de) round trip by boat
gracht (de) canal
typisch typical
brug (de) bridge
langs past
breed wide, broad
gids (de) guide
daar(naartoe) there
trein (de) train
stoppen to stop
lijn (de) line
halte (de) stop
lopend on foot
rechtdoor straight ahead
paleis (het) palace
oversteken to cross
rechts(af) right (to the right)
links(af) left (to the left)
rechterkant (de) right-hand side
leven to live
oorlog (de) war
onderduiker (de) person in hiding
dagboek (het) diary
ter in the
wereld (de) world
geheim secret
ingang (de) entrance
uitgang (de) exit
periode (de) period of time
al already
voorbijganger passerby
Is het ver? Is it far?
Het boek is het meerst gelezen boek ter wereld This book is the most widely read book in the world
straks later
Mag ik u iets vragen? May I ask you something?
we zijn er al! We're there already!
Zijn we er al? Are we there yet?
langs along
oud genoeg old enough
geschiedenis history
de weg vragen to ask the way (directions)
rechtdoor straight ahead
aan de rechterkant on the right side
aan de linkerkant on the left side
langs rijden to drive along/past
rotonde (de) roundabout
verkeersplein (het) roundabout
zebrapad (het) zebrapath
voetganger (de) pedestrian
kruispunt (het) crossing point
verkeersbord (het) traffic sign
verkeersdrempel (de) speed bump
verkeer (het) traffic
auto (de) auto
fiets (de) bike
bromfiets (de) moped
motor (de) motorbike
taxi (de) taxi
vrachtwagen (de) truck
bus (de) bus
tram (de) tram
halte (de) stop
parkeren to park
voorrang (de) right of way
bekeuring (de) fine/ticket
omleiding (de) diversion
file (de) queue
ongeluk (het) accident
rijbewijs (het) driver's license
nummerbord (het) license plate
groene kaart (de) green card
wegenwacht (de) roadside assitance
snelweg (de) motorway
inhalen to overtake/pass
tanken to refuel
tankstation (het) gas station
liften to hitchhike
navigatiesysteem (het) navigation system
openbaar vervoer (het) public transport
openbaar (de) public
vervoer (het) transport, transportation
loket (het) ticket office
trein (de) train
stoptrein (de) slowtrain
sneltrein (de) express train
kaartje (het) ticket
enkele reis (de) single trip
enkeltje (het) single ticket
retourtje (het) return ticket
kaartjesautomaat (de) ticket machine
strippenkaart (de) bus and tram card
OV-chipkaart (de) public transport card
railrunner (de) child's ticket
kortingkaart (de) reduced-fare card
perron (het) platform
spoor (het) track
vertraging (de) delay
abonnement (de) season ticket
instappen to get in
uitstappen to get out
overstappen to change
dagtocht (de) daytrip
aankomst (de) arrival
vertrek (de) departure
eerste klas (de) first class
tweede klas (de) second class
noodrem (de) emergency brake
Ken je Tom al lang? Have you know Tom very long?
Nee, ik ken hem PAS EEN HALF JAAR No, i've known him only half a year.
Ik heb nog niets gegeten. I haven't eaten anything yet (already)
een van de kleinste one of the smallest
uitleg (de) explanation
Ben je wel eens in Utrecht geweest? Have you ever been to Utrecht?
inspreken to record
meenemen to take
meteen right away
uitnodigen to invite
nieuwjaar(sdag) New Year('s Day)
oud en nieuw New Year's Eve
vuurwerk (het) firework(display)
champagne (de) champagne
receptie (de) reception
Driekoningen feast of the Epiphany
carnaval (het) carnival
optocht (de) parade
boerenkiel (de) peasant smock
zich verkleden to dress up, disguise
Aswoensdag (de) Ash Wednesday
Goede Vrijdag Good Friday
Pasen Easter
passenhaas (de) Easter Bunny
passei (het) Easter egg
eieren verven to paint eggs
koninginnedag (de) Queen's Day
Koningsdag (de) King's Day
vlag (de) flag
vrijmarkt (de) street market
dodenherdenking (de) Remembrance Day
bevrijdingsdag Liberation Day
Hemelvaart Ascension
Pinksteren Pentecost
Allerheiligen All Saints' Day
Allerzielen All Souls' Day
sinterklaas St Nicholas
cadeau (het) present
zwarte Piet Black Peter
rijmpje (het) rhyme
surprise (de) surprise gift
marsepein (de) marzipan
taai-taai (de) gingerbread
pepernoten (de) spice nuts
Kerstmis Christmas
kertboom (de) Christmas tree
kerststal (de) Christmas Nativity Scene
Kerstdiner (het) Christmas dinner
oudjaar(sdag) New Year's Eve
oliebol (de) fried dough ball
appelbeignet (de) apple fritter
Created by: bostda