Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TV pravidla, taktiky

QuestionAnswer
(florbal)Normální hrací čas florbalu je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami
(florbal)Čistý hrací čas znamená že čas je zastaven kdykoliv je hra přerušena signálem rozhodčích a znovu spuštěn, když je míč uveden do hry
(florbal)Time–out je označován trojitým signálem
(florbal) Družstvo má právo vyžádat si jeden time-out
(florbal) Prodlužování ve florbalu trvá 10 minut
(florbal) Před přerušením musí mít družstvo přestávku 2 minuty
(florbal) Při prodlužování se strany nemění
(florbal) Trestná střílení po prodloužení provede pět hráčů v poli z každého družstva
(florbal) Družstva se v trestných stříleních střídají po jednom
(florbal) Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, utkání je ukončeno a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka
(florbal) Vyloučený hráč se smí účastnit trestných střílení, pokud nebyl vyloučen do konce utkání
(florbal) Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně šest hráčů
(florbal) V rámci počtu hráčů se započítání také brankář
(florbal) Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z: trika, trenýrek a štulpen
(florbal) Brankáři není dovoleno používat hokejku
(florbal) Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo: způsobit zranění
(florbal) Čepel hokejky nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm
(basketball) Hrací čas basketball 2 poločasy, 4 čtvrtiny po 10 minutách (4x10 min.)
(basketball) přestávka mezi poločasy je: 15 minut
(basketball) Hráči útočícího družstva, kteří mají míč pod kontrolou, jej musí do určitého času hodit na koš ...jak se toto pravidlo jmenuje? pravidlo 24 sekund
Created by: icarie