Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TV pravidla, taktiky

QuestionAnswer
(florbal)Normální hrací čas florbalu je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami
(florbal)Čistý hrací čas znamená že čas je zastaven kdykoliv je hra přerušena signálem rozhodčích a znovu spuštěn, když je míč uveden do hry
(florbal)Time–out je označován trojitým signálem
(florbal) Družstvo má právo vyžádat si jeden time-out
(florbal) Prodlužování ve florbalu trvá 10 minut
(florbal) Před přerušením musí mít družstvo přestávku 2 minuty
(florbal) Při prodlužování se strany nemění
(florbal) Trestná střílení po prodloužení provede pět hráčů v poli z každého družstva
(florbal) Družstva se v trestných stříleních střídají po jednom
(florbal) Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, utkání je ukončeno a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka
(florbal) Vyloučený hráč se smí účastnit trestných střílení, pokud nebyl vyloučen do konce utkání
(florbal) Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně šest hráčů
(florbal) V rámci počtu hráčů se započítání také brankář
(florbal) Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z: trika, trenýrek a štulpen
(florbal) Brankáři není dovoleno používat hokejku
(florbal) Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo: způsobit zranění
(florbal) Čepel hokejky nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm
(basketball) Hrací čas basketball 2 poločasy, 4 čtvrtiny po 10 minutách (4x10 min.)
(basketball) přestávka mezi poločasy je: 15 minut
(basketball) Hráči útočícího družstva, kteří mají míč pod kontrolou, jej musí do určitého času hodit na koš ...jak se toto pravidlo jmenuje? pravidlo 24 sekund
Created by: icarie
 

 



Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards