Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HV 1.

Miki Volek, Olympic, Petr Novák

QuestionAnswer
Miki Volek, vlastním jménem Michael Volek
Miki Volek narozen 21. května 1943 Uherské Hradiště
Miki Volek zemřel 14. srpna 1996 Praha
Miki Volek byl přezdívaný král českého rokenrolu
Rock and roll se objevil v 50. letech v USA
Beat je hudební styl, který výrazně ovlivňoval mladou generaci od poloviny 60. let
Beat vznikl v Anglii
Radio Luxemburg první začalo vysílat beatovou hudbu do Evropy
Zemřel v důsledku dlouhodobého požívání alkoholu a drog Miki Volek
Petr Novák narozen 6. září 1945, Praha, ČR
Petr Novák zemřel 19. srpna 1997, Praha
Petr Novák založil v roce 1963 s kamarády první skupinu, která později dostala název George and Beatovens.
Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen: autorem těchto skladeb je Petr Novák
13. prosince 1974 měl Pavel Novák vážnou autohavárii, při které málem přišel o nohu
Olympic je česká rocková skupina.
Původní název skupiny Olympic je Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret)
Debutové album skupiny Olympic je Želva
Milan Peroutka slavný bubeník skupiny Olympic
Petr Janda frontman skupiny Olympic
první působení Petra Jandy bylo ve skupině Sputnici
majitel nahrávacího studia a vydavatelství je Petr Janda
Created by: icarie