Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HV 1.

Miki Volek, Olympic, Petr Novák

QuestionAnswer
Miki Volek, vlastním jménem Michael Volek
Miki Volek narozen 21. května 1943 Uherské Hradiště
Miki Volek zemřel 14. srpna 1996 Praha
Miki Volek byl přezdívaný král českého rokenrolu
Rock and roll se objevil v 50. letech v USA
Beat je hudební styl, který výrazně ovlivňoval mladou generaci od poloviny 60. let
Beat vznikl v Anglii
Radio Luxemburg první začalo vysílat beatovou hudbu do Evropy
Zemřel v důsledku dlouhodobého požívání alkoholu a drog Miki Volek
Petr Novák narozen 6. září 1945, Praha, ČR
Petr Novák zemřel 19. srpna 1997, Praha
Petr Novák založil v roce 1963 s kamarády první skupinu, která později dostala název George and Beatovens.
Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen: autorem těchto skladeb je Petr Novák
13. prosince 1974 měl Pavel Novák vážnou autohavárii, při které málem přišel o nohu
Olympic je česká rocková skupina.
Původní název skupiny Olympic je Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret)
Debutové album skupiny Olympic je Želva
Milan Peroutka slavný bubeník skupiny Olympic
Petr Janda frontman skupiny Olympic
první působení Petra Jandy bylo ve skupině Sputnici
majitel nahrávacího studia a vydavatelství je Petr Janda
Created by: icarie
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards