Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO I

zkratky

QuestionAnswerAnswer
IAF Initial approach fix Fix počátečního přiblížení
IAP Instrument approach procedure Postup přiblížení podle přístrojů
IAO In and out of clouds Střídavě v oblacích
IAR Intersection of air routes Křižovatka letových tratí
IAS Indicated airspeed Indikovaná vzdušná rychlost
IATA International Air Transport Association Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
IBN Identification beacon Poznávací maják
IC Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also known as diamond dust) Ledové krystalky (velmi malé rozptýlené ledové krystalky/jehličky, také známé jako diamantový prach)
ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICE Icing Námraza
ID Identifier or identify Identifikátor nebo identifikujte
IDENT Identification Identifikace
IF Intermediate approach fix Fix středního přiblížení
IFF Identification friend/foe Identifikace přítel/nepřítel
IFPS Initial Flight Plan Processing System Systém pro zpracování letových plánů
IFR Instrument flight rules Pravidla pro let podle přístrojů
IGA International general aviation Mezinárodní všeobecné letectví
ILS Instrument landing system Systém pro přesné přiblížení a přistání
IM Inner marker Vnitřní polohové návěstidlo (75 MHz)
IMC Instrument meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
IMG Immigration Imigrace, kontrola osob
IMI Interrogation sign (question mark) (to be used in AFS as a procedure signal) Otazník (používá se v AFS jako procedurální signál)
IMPR Improve or improving Zlepšit, zlepšuje se nebo zlepšující se
IMT Immediate or immediately Okamžitý nebo okamžitě
INA Initial approach Počáteční přiblížení
INBD Inbound Přilétající, směr příletu
INC In cloud V oblacích
INCERFA Uncertainty phase Údobí nejistoty
INFO Information Informace
INOP Inoperative Nepracující, nečinný
INP If not possible Není-li možné
INPR In progress V běhu, probíhá
INS Inertial navigation system Inerční navigační systém
INSTL Install or installed or installation Zavést, instalovat nebo zavedeno, instalováno nebo zavedení, instalace
INSTR Instrument Přístrojový, přístroj
INT Intersection Křižovatka, průsečík
INTL International Mezinárodní
INTRG Interrogator Dotazovač
INTRP Interrupt or interruption or interrupted Přerušit nebo přerušení nebo přerušený, přerušující se
INTSF Intensify or intensifying Sílit nebo sílící
INTST Intensity Intenzita
IR Ice on runway Led na RWY
IRS Inertial reference system Inerční referenční systém
ISA International standard atmosphere Mezinárodní standardní atmosféra
ISB Independent sideband Vysílání s nezávislými postranními pásmy
ISO International organisation for standartisation Mezinárodní organizace pro standardizaci
ISOL Isolated Osamocený, izolovaný
IAC Instrument approach chart (followed by name/title) Mapa přiblížení podle přístrojů (následuje jméno/název)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards