Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch Les 11

TermDefinition
uitkomen to be convenient
snel fast
pijpenstelen regenen raining hard
verhuiskaart (de) change of address card
krijgen to receive / get
in plaats van in place of
nieuwsgierig curious
trots (op) proud (of)
prachtig very beautiful
rustig quiet
verkeer (het) traffic
voldoende sufficient
begin (het) beginning
eeuw (de) century
bouwen to build
helemaal completely
stijl (de) style
gang (de) passage, corridor
hoog high
plafond (het) ceiling
ornament (het) ornate
deur (de) door
hout (het) wood
houten wooden
vloer (de) floor
fantastisch fantastic
alles everything
hard hard
afgelopen past, over
badkamer (de) bathroom
nogal rather
klein small
modern modern
keuken (de) kitchen
opknappen to do up/renovate
alleen only
een paar a few
iedereeen everybody
helpen to help
allemaal all
blauw blue
gordijn (het) curtain
woonkamer (de) living room
schilderen to paint
verhuizing (de) move, remove
geleden ago
klaar finished
vol full
doos (de) box - dozen = boxes
klusje (het) odd job, chore
tuin (de) garden
smal narrow
diep deep
groen green
buiten outside
droogmaken to dry
thee zetten to make tea
woonkamer (de) living room
huiskamer (de) living room
hal (de) hall
gang (de) corridor
keuken (de) kitchen
schuur (de) shed
slaapkamer (de) bedroom
vertrek (het) room
werkkamer (de) study
toilet (het) toilet
zolder (de) attic
kelder (de) cellar
boven upstairs
beneden downstairs
begane grond (de) ground floor
verdieping (de) floor, storey
tuin (de) garden
garage (de) garage
balkon (het) balcony
stoep (de) pavement
hek (het) fence
terras (het) terrace
dak (het) roof
muur (de) wall
rijtjeshuis (het) terraced house
2 onder 1-kapwoning (de) semi-detached house
bungalow (de) bungalow
appartement (het) apartment
flat (de) apartment
stoel (de) chair
tafel (de) table
kast (de) cupboard
boekenkast (de) bookcase
bed (het) bed
slaapbank (de) sofa bed
bank (de) couch, sofa
bankstel (het) lounge suite
tapijt (het) carpet
kleed (het) rug
parket (het) parquet floor
tegel (de) tile
stopcontact (het) electric socket
raam (het) window
vitrage (de) net/lace curtain
gordijn (het) curtain
behang (het) wallpaper
schoorsteen (de) chimney
verwarming (de) heating
open haard (de) fireplace
kachel (de) stove
vensterbank (de) windowsill
lamp (de) lamp
duer (de) door
drempel (de) threshold
slot (het) lock
sleutel (de) key
Created by: bostda