Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch Les 11

TermDefinition
uitkomen to be convenient
snel fast
pijpenstelen regenen raining hard
verhuiskaart (de) change of address card
krijgen to receive / get
in plaats van in place of
nieuwsgierig curious
trots (op) proud (of)
prachtig very beautiful
rustig quiet
verkeer (het) traffic
voldoende sufficient
begin (het) beginning
eeuw (de) century
bouwen to build
helemaal completely
stijl (de) style
gang (de) passage, corridor
hoog high
plafond (het) ceiling
ornament (het) ornate
deur (de) door
hout (het) wood
houten wooden
vloer (de) floor
fantastisch fantastic
alles everything
hard hard
afgelopen past, over
badkamer (de) bathroom
nogal rather
klein small
modern modern
keuken (de) kitchen
opknappen to do up/renovate
alleen only
een paar a few
iedereeen everybody
helpen to help
allemaal all
blauw blue
gordijn (het) curtain
woonkamer (de) living room
schilderen to paint
verhuizing (de) move, remove
geleden ago
klaar finished
vol full
doos (de) box - dozen = boxes
klusje (het) odd job, chore
tuin (de) garden
smal narrow
diep deep
groen green
buiten outside
droogmaken to dry
thee zetten to make tea
woonkamer (de) living room
huiskamer (de) living room
hal (de) hall
gang (de) corridor
keuken (de) kitchen
schuur (de) shed
slaapkamer (de) bedroom
vertrek (het) room
werkkamer (de) study
toilet (het) toilet
zolder (de) attic
kelder (de) cellar
boven upstairs
beneden downstairs
begane grond (de) ground floor
verdieping (de) floor, storey
tuin (de) garden
garage (de) garage
balkon (het) balcony
stoep (de) pavement
hek (het) fence
terras (het) terrace
dak (het) roof
muur (de) wall
rijtjeshuis (het) terraced house
2 onder 1-kapwoning (de) semi-detached house
bungalow (de) bungalow
appartement (het) apartment
flat (de) apartment
stoel (de) chair
tafel (de) table
kast (de) cupboard
boekenkast (de) bookcase
bed (het) bed
slaapbank (de) sofa bed
bank (de) couch, sofa
bankstel (het) lounge suite
tapijt (het) carpet
kleed (het) rug
parket (het) parquet floor
tegel (de) tile
stopcontact (het) electric socket
raam (het) window
vitrage (de) net/lace curtain
gordijn (het) curtain
behang (het) wallpaper
schoorsteen (de) chimney
verwarming (de) heating
open haard (de) fireplace
kachel (de) stove
vensterbank (de) windowsill
lamp (de) lamp
duer (de) door
drempel (de) threshold
slot (het) lock
sleutel (de) key
Created by: bostda
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards