Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

In the air

Aviation Frazeology In the Air

TermDefinition
ŽÁDÁM INSTRUKCE PRO ODLET REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS
PO VZLETU TOČTE DOPRAVA / DOLEVA / STOUPEJTE AFTER DEPARTURE TURN RIGHT / LEFT / CLIMB (
ŽÁDÁM PRAVOU / LEVOU ZATÁČKU REQUEST RIGHT / LEFT TURN
PRAVÁ / LEVÁ ZATÁČKA SCHVÁLENA RIGHT / LEFT TURN APPROVED
PRO PRAVOU / LEVOU ZATÁČKU OZNÁMÍM POZDĚJI WILL ADVISE LATER FOR RIGHT / LEFT TURN
OZNAMTE PO VZLETU REPORT AIRBORNE
PO VZLETU AIRBORNE
PO PRŮLETU AFTER PASSING
POKRAČUJTE KURZEM DRÁHY CONTINUE RUNWAY HEADING
TRATÍ PRODLOUŽENÉ OSY DRÁHY RACK EXTENDED CENTRE LINE
STOUPEJTE PŘÍMO CLIMB STRAIGHT AHEAD
NA PŘISTÁNÍ FOR LANDING
VSTUPTE DO POLOHY JOIN
PROVEĎTE PŘÍMÉ PŘIBLÍŽENÍ, DRÁHA MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY
INFORMACE PRO PŘISTÁN INFORMATION FOR LANDING
PO VĚTRU / FINÁLE DOWNWIND / FINAL
POŘADÍ DVA, PROVOZ (typ letadla) V DOHLEDU NUMBER TWO, TRAFFIC (type of aircraft) IN SIGHT
PROVEĎTE KRÁTKÉ PŘIBLÍŽEN MAKE SHORT APPROACH
PROVEĎTE DLOUHÉ PŘIBLÍŽENÍ / PRODLUŽTE PO VĚTRU MAKE LONG APPROACH / EXTEND DOWNWIND
OZNAMTE POLOHU PŘED POSLEDNÍ ZATÁČKOU / FINÁLE / DLOUHÉ FINÁLE REPORT BASE / FINAL / LONG FINAL
POKRAČUJTE V PŘIBLÍŽEN CONTINUE APPROACH
DRÁHA (číslo), PŘISTÁNÍ POVOLENO RUNWAY (number), CLEARED TO LAND
OZNAMTE, ZDA JSTE SCHOPEN PROVÉST VIZUÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ NA DRÁHU visual approach: Z: OZNAMTE, ZDA JSTE SCHOPEN PROVÉST VIZUÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ NA DRÁHU (číslo) ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY
POVOLENO VIZUÁLNÍ PŘIBLÍŽENÍ DRÁHA (číslo), UDRŽUJTE VLASTNÍ ROZSTUP OD PŘEDCHÁZEJÍCÍHO LETADLA ( CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING AIRCRAFT
LETMÉ PŘISTÁNÍ A VZLET POVOLEN, DRÁHA CLEARED TOUCH AND GO, RUNWAY
PROVEĎTE ÚPLNÉ PŘISTÁNÍ MAKE FULL STOP
ŽÁDÁM NÍZKÉ PŘIBLÍŽEN REQUEST LOW APPROACH
NÍZKÉ PŘIBLÍŽENÍ POVOLENO DRÁHA CLEARED LOW APPROACH RUNWAY
ŽÁDÁM NÍZKÝ PRŮLET REQUEST LOW PASS
NÍZKÝ PRŮLET POVOLEN DRÁHA CLEARED LOW PASS RUNWAY
ŽÁDÁM PŘÍMÉ PŘIBLÍŽENÍ / PŘIBLÍŽENÍ OKRUHEM, LEVOU / PRAVOU ZATÁČKU NA REQUEST STRAIGHT-IN / CIRCLING APPROACH, LEFT / RIGHT TURN, TO
PROVEĎTE PŘÍMÉ PŘIBLÍŽENÍ / PŘIBLÍŽENÍ OKRUHEM, LEVOU / PRAVOU ZATÁČKU NA MAKE STRAIGHT-IN / CIRCLING APPROACH, LEFT / RIGHT TURN, TO
ROZSVIŤTE PŘISTÁVACÍ SVĚTLA SHOW LANDING LIGHTS
POTVRĎTE POHYBOVÁNÍM KŘIDÉLEK / SMĚROVÉHO KORMIDLA ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS / RUDDER
POTVRĎTE KÝVÁNÍM Z KŘÍDLA NA KŘÍDLO ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS
POTVRĎTE BLIKÁNÍM PŘISTÁVACÍCH SVĚTEL ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS
PROVÁDĚJTE OKRUHY KOLEM LETIŠTĚ CIRCLE THE AERODROME
PROVEĎTE PRAVÝ / LEVÝ KRUH ORBIT RIGHT / LEFT
PROVEĎTE DALŠÍ OKRUH MAKE ANOTHER CIRCUIT
PROVEĎTE PRŮLET GO AROUND
PROVÁDÍTE-LI PRŮLET IF GOING AROUND
PROVÁDÍM PRŮLET GOING AROUND
POZOR TURBULENCE V ÚPLAVU CAUTION WAKE TURBULENCE
POZOR NA PROUDĚNÍ ZA TURBÍNOVÝMI MOTORY CAUTION JET BLAST
POZOR NA PROUDĚNÍ ZA VRTULOVÝM LETADLEM CAUTION SLIPSTREAM
PŘEJDĚTE NA GROUND CONTACT GROUND
PO UVOLNĚNÍ PŘEJDĚTE NA GROUND WHEN VACATED CONTACT GROUND
URYCHLETE UVOLŇOVÁNÍ EXPEDITE VACATING
VAŠE STÁNÍ / GATE YOUR STAND / GATE
POUŽIJTE / ZATOČTE PRVNÍ / DRUHOU / VHODNOU DOLEVA / DOPRAVA A PŘEJDĚTE NA GROUND TAKE / TURN FIRST / SECOND / CONVENIENT LEFT / RIGHT AND CONTACT GROUND
: POJÍŽDĚJTE ZA LETU NA STÁNÍ PRO VRTULNÍKY / PARKOVACÍ MÍSTO PRO VRTULNÍKY AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND / HELICOPTER PARKING POSITION
POJÍŽDĚJTE ZA LETU NA / PO AIR-TAXI TO / VIA
POJÍŽDĚJTE ZA LETU AIR-TAXI VIA
PŘEDNÍ / LEVÝ / PRAVÝ PODVOZEK / KOLO SE JEVÍ ZASUNUT(O) / VYSUNUT(O) NOSE / LEFT / RIGHT LANDING GEAR / WHEEL APPEARS UP / DOWN
PODVOZEK SE JEVÍ VYSUNUTÝ LANDING GEAR APPEARS DOWN
PRAVÉ / LEVÉ / PŘEDNÍ KOLO SE JEVÍ ZASUNUTÉ / VYSUNUTÉ RIGHT / LEFT / NOSE/ WHEEL APPEARS UP / DOWN
KOLA SE JEVÍ ZASUNUTÁ WHEELS APPEAR UP
PRAVÉ / LEVÉ / PŘEDNÍ KOLO SE NEJEVÍ ZASUNUTÉ / VYSUNUTÉ RIGHT / LEFT / NOSE WHEEL DOES NOT APPEAR UP / DOWN
Created by: Laskin