Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AAAAAAAAAA1

QuestionAnswer
dotovaný subsidized [ˈsʌbsɪˌdaɪzd]
příjmení (3x) surname, last name, family name
křestní jméno first name, forename
dívčí jméno, jméno za svobodna maiden name
Jak se jmenujete? Kdo jste? What`s your name? Who are you?
Vaše povolání? What`s your job? What are you?
Pracuji v ČNB. I work for ČNB. (The Czech National Bank)
Odkud jdeš? Where are you coming from?
Odkud pocházíš? Where are you from?
Jaké jsi národnosti? What nationality are you?
Čechy, Morava, Slezsko Bohemia, Moravia and Silesia
občanský průkaz ID card, identity card
telefonní číslo hlavní + linka (koncové číslo) line, extension
přes, navzdory despite
navíc, kromě toho in addition
obsah (v knize) contents
obsah (něčeho) content
papírnictví, kancelářské potřeby stationery
statický, nehybný, pevný stationary
provázek string
znovupoužití, recyklace reuse
shromáždit (někoho), sesbírat gather (sb)
sbírat (známky) collect
zacházet, jednat (s kým, s čím) treat (sb / sth)
podřadný, nižší (kvalita) inferior
nicméně nevertheless
ekonomika, hospodářství economy
ekonomický, hospodářský economic
hospodárný economical
provést, realizovat, vykonat carry out
realizovatelný carryable
Čech, bohém Bohemian
vyjímečně, mimořádně rarely
zřídka, málokdy seldom
mít v úmyslu, hodlat, zamýšlet intend
protivný, otravný annoying
úmysl intention
obtěžovat, trápit, naštvat annoy
Created by: sarka.cernoskova