Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

17.01.2014

QuestionAnswer
"Мәңгілік Қазақстан жобасы" - Ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті.
22 жыл ішінде Үлгілі дамудың өзіндік моделі қалыптасты.
Ұзақмерзімді жоспармен ... жұмыс жасайды. Түркия, Қытай, Малайзия
Нақты практикалық істер бағдарламасы - ... Стратегия
Нәпақа- ... Қамтамасыздық
Алдағы 15-17 жыл ... Үшінші индустриялық төңкерестің пісіп-жетілуінің сақталуы.
Жан басына шаққан жалпы ішкі өнім көлемі 4,5 есеге артуы тиіс.
Еңбек өнімділігін ... 5 есеге арттыру.
Бейбітшілік пен тұрақтылық, әділ сот және тиімді құқық тәртібі - ... Дамыған елдің негізі.
Бірінші бағыт Индустриялық трендті өзгерту және күшейту.
Екінші бағыт Агроөнеркәсіпті инновациялық жолға қою.
Үшінші бағыт Қазақстанның әлеуетін арттыру.
Венчурлік қаржыландыру - ... Жаңа технологиялардың дамуына қаржының тәуекелмен байлануы.
Төртінші бағыт Агломерация, көлік, энергетиканың қарқынды дамуын қамтамасыз ету.
Бесінші бағыт Шағын және орта бизнесті дамыту.
Алтыншы бағыт Әлеуеттік жаңа мүмкіндіктер.
Жетінші бағыт Мемлекеттік институттар жұмысын жетілдіру.
Created by: konfety