Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AAAAAAAAAA

QuestionAnswer
voda z kohoutku tap water
destilovaná voda distilled water
odpojit od elektřiny unplug
nastavit teplotu adjust the temperature set up/increase
množství páry amount of steam
požadovaná intenzita desired intensity
kapička droplet
vydávat, vyzařovat (energii) give off
neco vas nuti rozhodnout o something makes you decide on
kapat drip
pokud je poptavka if there is the demand
omezit neco keep something down
kabela holdall
nastoupit board
aby so that
urcite certain
zanechat, ponechat si retain
problem, otazka, vydani (u casopisu), vydat (nekomu neco) issue
poradit si, vyporadat se, zvladnout cope
zabava entertainment
povaha, charakter (zabavy) nature (of entertainment)
na uvazeni hotelu at the discretion of the hotel
stahnout, odvolat, odstranit withdraw/withdrew/withdrawn
nedostatecna poptavka lack of demand
vlastn2, v podstate, ve skutecnosti in fact
klenot, drahokam, skvost gem
na vlastni pest on your own
doprovod, spolecnik companion
dosahnout vrcholu (hory) reach the top
napadny, okazaly, velkolepy, pozoruhodny spectacular
trochu dale little further
odpad, odpadový waste
ne jako, narozdíl od unlike
udržitelné zdroje sustainable resources
nahraditelný replaceable
rozložitelný gradable
vlákno, tkanina fibre
panenský, nedotčený virgin
výkon performance
poněvadž, jelikož since
pěstovat, povzbuzovat, udržovat, podporovat encourage
reagovat respond
dokonce even
využití utilisation
představovat, znamenat pose
hrozba threat
zmetek, odložit, odhodit discard
tvořit, představovat constitute
docílit, dosáhnout, dokázat achieve
přispět contribute
hrubší rougher
spona staple
různý, rozmanitý miscellaneous
maloobchod retail store
sbírat, shromáždit gather
domácnost household
doručovat, dopravovat, dodávat deliver
vzniknout, vynaložit incur
podivný, zvláštní curious
krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý shortterm, mediumterm, longterm
nálada mud
místo venue
rybník pond
rozcestník, vidlička fork
chodník pavement, sidewalk
jít po chodníku walk along the pavement
zmizet, ztratit se disapper
potěšení delight
opuštěná zástavba brownfield
obtěžovat bother
vyrušovat disturb
prohovořit, prodebatovat talk thru
dohlížet (na průběh prací) oversee
výjímečný stav (například během demonstrací) state of emergency
příplatek surcharge
sleva discount
pracovní umístění work placement
schůzka (rande) date
schůzka (neformální) appointment
schůzka (oficiální) meeting
chápu Vás (vaše stanovisko) I take your point
rozpoznat recognize
určité druhy particular kinds
rozdělit do break down into
zejména particularly
vsáknout soak
to nevadí it does not matter
zapojit, přimět účastnit se projektu involve be involved in project
předělat, přetvořit, zpracovat make into
zušlechťovat, čistit rafine
na neurčito indefinitely
nižší kvality, podřadný, nekvalitní inferior
prospěšný benefical
neobnovitelné non-renewable
stáž internship
nastoupit (do auta) get in
nastoupit (do vlaku, autobusu) get on
vystoupit get off
Created by: sarka.cernoskova