Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

КСМ

Қазақстан жолы-2050

QuestionAnswer
Барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. «Қазақстан-2050» Стратегиясы
Халықтың өмірін жарқын ете түсетін нақты практикалық істер бағдарламасы. Стратегия
Мен Қазақстанда ... бірқатар қағидаттары мен стандарттарын енгізу жөнінде міндет қойдым. ...Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының...
2050-ге дейінгі қалған жылдар жеті бесжылдыққа бөлінеді, олардың мақсаты. Дамыған 30 елдің қатарына кіру мәселесі.
Аграрлық ғылымды дамытудың орнына ҚР Президенті нің ұсынысы. Сынақтық аграрлық-инновациялық кластерлер құру қажет.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу шарасын қолға алу міндеті. «Нұр Отан» партиясына жүктелген міндет.
Үкімет жылдың соңына дейін Астана және Алматы қалаларында агломерациялар қалыптастырудың 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған стратегиясы жобасын әзірлеуі керек. Агломерация дегеніміз... Экономикалық, мәдени және тұрмыстық жағынан бір-бірімен тығыз байланысты елді мекендердің (әсіресе қалалардың) шағын аумаққа топтануы, шоғырлануы. Урбандалу процестерінің бірі және негізінен индустралдық аймақтарға ғана тән құбылыс.
Егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Соның бірінші құндылығы. Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы.
"Оны жүзеге асыратын да, жемісін көретін де сіздер. Өз жұмыс орындарыңызда отырып, осы жұмысқа әрқайсысыңыз атсалысыңыздар. Немқұрайлылық танытпаңыздар. Елдің болашағын барша халықпен бірге жасаңыздар!"-Бұл сөздер ... арналған. Жастарға арналған сөз.
Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – ... ... Мәңгілік Ел!
Created by: Aruzhan
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards