Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

КСМ

Қазақстан жолы-2050

QuestionAnswer
Барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. «Қазақстан-2050» Стратегиясы
Халықтың өмірін жарқын ете түсетін нақты практикалық істер бағдарламасы. Стратегия
Мен Қазақстанда ... бірқатар қағидаттары мен стандарттарын енгізу жөнінде міндет қойдым. ...Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының...
2050-ге дейінгі қалған жылдар жеті бесжылдыққа бөлінеді, олардың мақсаты. Дамыған 30 елдің қатарына кіру мәселесі.
Аграрлық ғылымды дамытудың орнына ҚР Президенті нің ұсынысы. Сынақтық аграрлық-инновациялық кластерлер құру қажет.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу шарасын қолға алу міндеті. «Нұр Отан» партиясына жүктелген міндет.
Үкімет жылдың соңына дейін Астана және Алматы қалаларында агломерациялар қалыптастырудың 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған стратегиясы жобасын әзірлеуі керек. Агломерация дегеніміз... Экономикалық, мәдени және тұрмыстық жағынан бір-бірімен тығыз байланысты елді мекендердің (әсіресе қалалардың) шағын аумаққа топтануы, шоғырлануы. Урбандалу процестерінің бірі және негізінен индустралдық аймақтарға ғана тән құбылыс.
Егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Соның бірінші құндылығы. Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы.
"Оны жүзеге асыратын да, жемісін көретін де сіздер. Өз жұмыс орындарыңызда отырып, осы жұмысқа әрқайсысыңыз атсалысыңыздар. Немқұрайлылық танытпаңыздар. Елдің болашағын барша халықпен бірге жасаңыздар!"-Бұл сөздер ... арналған. Жастарға арналған сөз.
Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – ... ... Мәңгілік Ел!
Created by: Aruzhan