Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

История Казахстана

ВопросОтвет
Жаңашеп аймағының құрылуы 1835жыл
Кіші жүздің ханы Шерғазы Айшуақұлы көтерілісті басу үшін не істеді? жазалаушы экпедиция жіберді
Нешінші ғасырда көшпелі өмір салты жағдайында халықтың ауыз әдебиеті,жыраулық дәстүрі,музыка өнері ерекше дамыды? XVIIIғасырда
Көтерісшілердің қойған ең басты талабы? Патша үкіметінің қазақ жерлерін тартып алуын тоқтату
Қазақ халқының музыкалық шығармасының бір түрі күй
Қай жылы О.Игельстром хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды? 1786жылы
Жаңаелек шебі қандай өзендер аралығын қамтыйды? Жайық,Елек,Құралай,Бердянка
Цинь империясына қарсы соғысқа қатысқан жырау Тәтіқара
Елек өзенінің бойында қандай бекініс-қорғандардың негізі қаланды? Изобильная,Боранды,Жаңаелек,Линев,Көмірлі,Вятлянская,Бердянская
Шерғазы Айшуақұлының(кіші жүздің ханы) билік еткен жылдары 1812-1824жылдары
"Десятина"сөзінің мағынасы 1,09 гектарға тең жер көлемі
Тарихи әңгімелерді айтатын адамдар билер мен шешендер
Қай жылы Жаңаелек шебі құрылды? билер мен шешендер
"Ресей империясының әр түрлі провинциялары бойынша жасалған саяхат"атты еңбектің авторы кім? П.С.Паллас
Көтерілісті басқарған танымал батыр Сырым Датыұлы
Көтеріліске белсене қатысқан адамдар кімдер? қарапайым көшпелі қазақтар,старшындар,билер,батырлар
1792жылы С.Датұлы құрамында 1000сарбазбен қандай қорғанысқа шабуыл жасады? Елек қорғанысына
Ру басшысы старшын
1801 жылы Жайық өзенінің оң жақ жағалауында не құрылды? Ішкі Орда
Қай жылы Айшуақ сұлтан хан болып сайланды? 1797жылы
Жаңашеп аймағының құрылуы 1835жыл Кіші жүздің ханы Шерғазы Айшуақұлы көтерілісті басу үшін не істеді?