Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

История Казахстана

ВопросОтвет
Жаңашеп аймағының құрылуы 1835жыл
Кіші жүздің ханы Шерғазы Айшуақұлы көтерілісті басу үшін не істеді? жазалаушы экпедиция жіберді
Нешінші ғасырда көшпелі өмір салты жағдайында халықтың ауыз әдебиеті,жыраулық дәстүрі,музыка өнері ерекше дамыды? XVIIIғасырда
Көтерісшілердің қойған ең басты талабы? Патша үкіметінің қазақ жерлерін тартып алуын тоқтату
Қазақ халқының музыкалық шығармасының бір түрі күй
Қай жылы О.Игельстром хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды? 1786жылы
Жаңаелек шебі қандай өзендер аралығын қамтыйды? Жайық,Елек,Құралай,Бердянка
Цинь империясына қарсы соғысқа қатысқан жырау Тәтіқара
Елек өзенінің бойында қандай бекініс-қорғандардың негізі қаланды? Изобильная,Боранды,Жаңаелек,Линев,Көмірлі,Вятлянская,Бердянская
Шерғазы Айшуақұлының(кіші жүздің ханы) билік еткен жылдары 1812-1824жылдары
"Десятина"сөзінің мағынасы 1,09 гектарға тең жер көлемі
Тарихи әңгімелерді айтатын адамдар билер мен шешендер
Қай жылы Жаңаелек шебі құрылды? билер мен шешендер
"Ресей империясының әр түрлі провинциялары бойынша жасалған саяхат"атты еңбектің авторы кім? П.С.Паллас
Көтерілісті басқарған танымал батыр Сырым Датыұлы
Көтеріліске белсене қатысқан адамдар кімдер? қарапайым көшпелі қазақтар,старшындар,билер,батырлар
1792жылы С.Датұлы құрамында 1000сарбазбен қандай қорғанысқа шабуыл жасады? Елек қорғанысына
Ру басшысы старшын
1801 жылы Жайық өзенінің оң жақ жағалауында не құрылды? Ішкі Орда
Қай жылы Айшуақ сұлтан хан болып сайланды? 1797жылы
Жаңашеп аймағының құрылуы 1835жыл Кіші жүздің ханы Шерғазы Айшуақұлы көтерілісті басу үшін не істеді?
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards