Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

nurillya

history

QuestionAnswer
Аңырақай шайқасы болған жыл? 1730
Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама кай жылдары болды? 1723-1727
Малдардын қырылуын калай атауға болады? жұт
1720жылы Ертістін оң жағалауында қандай бекініс салынды? Өскемен
Ресейдің шет аймақтарында қызмет атқарған әскери топ кімдер? казактар
1716 жылы қайда бекіністер салына бастады? Ертістін оң жағалауында
Сырым Датұлының руы кім? Байбақты
С.Датұлы қанша жасаққа басшылық етті? 2700
Старшындардын съезінде тек неге келісім берілді Шекаралық сот құруға
1786 жылы кім хан билігініг реформалауды ұсынды? Игельстром
1768-1774жылдары Қазақстанға жібірген экспедицияны кім басқарды? Паллас
1768-1774жылдары Қазақстанға жібірген экспедицияға кімдер қатысты? Фальк пен Георги
Тәтіқара қайда дүниеге келді? Қостанай облысындағы Сарыкөл аумағы
Қыз ұзату, келін түсіру тойлары қандай әнмен басталады? Той бастар
Би өзінің сіңірген еңбегі ушін қандай сыйақы алады? бидің билігі
Жасаған ісі үшін материалды не ақшалай құн төлеу не деп аталады? айып
Кісі өлтірген адам тарапынан төленетін төлем калай аталады? құн
Жағаелек шебін жасауға өашан кірісті? 1810
Елек өзенінің бойында неше бекініс-қорғандар тұрғызылды? 7
1,09 гектарға тең жер көлем өалай аталады? десятина
Created by: nurillya