Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

История Казахстана

QuestionAnswer
Жаңаелек шебінің құрылған жылдары 1810-1822
Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс қай жылдары болды? 1822-1825
Башқұртстандағы 1917 жылға дейінгі әкімшілік-аумақтық бірлік кантон
Қасым Абылайханұлы мен Саржан Қасымұлы бастаған көтеріліс неліктен жеңіліспен аяқталды? Себебі олар қозғалысты отаршылдыққа қарсы кең көлемде ұйымдастыра алмады
1,09 гектарға тең жер көлемі десятина
Неліктен 18 ғасырдың соңына қарай қазақтар өз балаларын мектептерге бермеді? Себебі олар балалары орыстанып христиан дініне көшіп кетеді деп қорықты
П.С.Палластың жазған еңбегі Ресей империясының әр түрлі провинциялары бойынша жасалған саяхат
И.Г.Георгидің жазған еңбегі Ресей мемлекетін мекендейтін барлық халықтардың,сондай-ақ олардың тұрмыстық әдет-ғұрыптарының,тұрғын үйлерінің және басқа да назар аударарлық ерекшеліктерінің сипаттамасы
Орынбор өлкесінің колумбы аталған адам П.И.Рычков
1768-1774 жылғы экспедицияны басқарған академик,табиғат зерттеушісі П.С.Паллас
Шал ақын болып аталған адам Тілеуке Күлекеұлы
Өз жанынан өлең шығаратын адам ақын
Атақты қобызшы Тілеп Аспантайұлы
Ғұбайдулланың жер аударылған мекені Тобыл губерниясының Березов қаласы
Саржан Қасымұлының әкесі Қасым сұлтанның қаза болған жыл 1840
Қай жылдары Қасым Абылайұлы Сібір мен Орынбор аймақтық өкімет орындарына ашу ызаға толы хаттар жазды 1825-1826
19 ғасырдың аяқ кезінде Сібір казак әскерлері қай облыстарға орналастырылды? Ақмола және Семей
Сырым Датұлының руы Байбақты
Старшын деген кім? Ру басшысы
Қай жылы Игельстром хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды? 1786