Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

История Казахстана

QuestionAnswer
Жаңаелек шебінің құрылған жылдары 1810-1822
Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс қай жылдары болды? 1822-1825
Башқұртстандағы 1917 жылға дейінгі әкімшілік-аумақтық бірлік кантон
Қасым Абылайханұлы мен Саржан Қасымұлы бастаған көтеріліс неліктен жеңіліспен аяқталды? Себебі олар қозғалысты отаршылдыққа қарсы кең көлемде ұйымдастыра алмады
1,09 гектарға тең жер көлемі десятина
Неліктен 18 ғасырдың соңына қарай қазақтар өз балаларын мектептерге бермеді? Себебі олар балалары орыстанып христиан дініне көшіп кетеді деп қорықты
П.С.Палластың жазған еңбегі Ресей империясының әр түрлі провинциялары бойынша жасалған саяхат
И.Г.Георгидің жазған еңбегі Ресей мемлекетін мекендейтін барлық халықтардың,сондай-ақ олардың тұрмыстық әдет-ғұрыптарының,тұрғын үйлерінің және басқа да назар аударарлық ерекшеліктерінің сипаттамасы
Орынбор өлкесінің колумбы аталған адам П.И.Рычков
1768-1774 жылғы экспедицияны басқарған академик,табиғат зерттеушісі П.С.Паллас
Шал ақын болып аталған адам Тілеуке Күлекеұлы
Өз жанынан өлең шығаратын адам ақын
Атақты қобызшы Тілеп Аспантайұлы
Ғұбайдулланың жер аударылған мекені Тобыл губерниясының Березов қаласы
Саржан Қасымұлының әкесі Қасым сұлтанның қаза болған жыл 1840
Қай жылдары Қасым Абылайұлы Сібір мен Орынбор аймақтық өкімет орындарына ашу ызаға толы хаттар жазды 1825-1826
19 ғасырдың аяқ кезінде Сібір казак әскерлері қай облыстарға орналастырылды? Ақмола және Семей
Сырым Датұлының руы Байбақты
Старшын деген кім? Ру басшысы
Қай жылы Игельстром хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды? 1786
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards