Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ergaliaruzhan

history

QuestionAnswer
Патша үкіметі Елек өзенінін жаулап алуды Кіші жүз қазақтарына қалай түсіндірді? тұз тасылатын күре жолдарын қамтамасыз ету деп
Ақтабан шұбырынды қай жылдары болды? 1723-1727
Тастөбе түбіндегі шайқас қай жылы өтті? 1837 жылы 15 қараша
1835 жылғы 5 наурызда Министрлер кабинетінде қандай ереже бекітілді? "Орынбор губерниының қырғыз даласымен шекарасында жана шекара шебін қүру туралы"
Елек өзенінің бойында қандай бекіністер орналасқан? Көмірлі, Линев, Изобильная, Боранды, Жаңаелек, Вятлянская, Бердянская
ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ағылшын журналисті Д.Ч. Бульжер не деп жазды? Сырым батыр- жігерлі, терең ойлы, қайратты, батыл, тапқыр, айлалы ерекше тұлға.
1791 жылы Кіші жүздің ханы болып кім сайланд? Ералы сұлтан
Қазақтың көрнекті жырауларының бірі кім? Ақтамберді жырау Сарыұлы
Ресейдің қандай билеушісінің тұсынды зайырлы сипаттаған мектептер ашыла бастады? ІІ Екатерина
Музыкалық шығармалардың негезгі түрлері қандай? куй және ән
Атақты қобызшы Тілеп Аспантайұлы неше жасынан бастап қобыз тарта бастады? 13 жас
Монғолша шежіре қалай аталады? цэжере
1726 жылы Құрылтай қай жерде өтті? Ордабасы
Қазақ жеріне жүргізідген алғашқы экспедицияны кім жүргізді? Паллас
Жаңаелек шебінің аумағы неше десятинаға тең болды? 600 мың
Жаңашеп шекарасы қай жылы құрылды? 1835 жылы
Сырым Датұлы бастаған көтерілісті қозғаушы куштер кімдер? Сырым Датұлы, Е.Пугачев, старшендар,билер, батырлар
Анырақай шайқасы қайшан өтті? 1727-1730
Жоңғарлар зеғбіректі қолдануды кімнен үйренды? Иоган Густав Ренат
Тәуке зан билігінің кезінде қазақ хандығы қандай мемдекет болып қала берду? ортандылықтандырылған мемлекет
Created by: ergaliaruzhan
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards