Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ergaliaruzhan

history

QuestionAnswer
Патша үкіметі Елек өзенінін жаулап алуды Кіші жүз қазақтарына қалай түсіндірді? тұз тасылатын күре жолдарын қамтамасыз ету деп
Ақтабан шұбырынды қай жылдары болды? 1723-1727
Тастөбе түбіндегі шайқас қай жылы өтті? 1837 жылы 15 қараша
1835 жылғы 5 наурызда Министрлер кабинетінде қандай ереже бекітілді? "Орынбор губерниының қырғыз даласымен шекарасында жана шекара шебін қүру туралы"
Елек өзенінің бойында қандай бекіністер орналасқан? Көмірлі, Линев, Изобильная, Боранды, Жаңаелек, Вятлянская, Бердянская
ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ағылшын журналисті Д.Ч. Бульжер не деп жазды? Сырым батыр- жігерлі, терең ойлы, қайратты, батыл, тапқыр, айлалы ерекше тұлға.
1791 жылы Кіші жүздің ханы болып кім сайланд? Ералы сұлтан
Қазақтың көрнекті жырауларының бірі кім? Ақтамберді жырау Сарыұлы
Ресейдің қандай билеушісінің тұсынды зайырлы сипаттаған мектептер ашыла бастады? ІІ Екатерина
Музыкалық шығармалардың негезгі түрлері қандай? куй және ән
Атақты қобызшы Тілеп Аспантайұлы неше жасынан бастап қобыз тарта бастады? 13 жас
Монғолша шежіре қалай аталады? цэжере
1726 жылы Құрылтай қай жерде өтті? Ордабасы
Қазақ жеріне жүргізідген алғашқы экспедицияны кім жүргізді? Паллас
Жаңаелек шебінің аумағы неше десятинаға тең болды? 600 мың
Жаңашеп шекарасы қай жылы құрылды? 1835 жылы
Сырым Датұлы бастаған көтерілісті қозғаушы куштер кімдер? Сырым Датұлы, Е.Пугачев, старшендар,билер, батырлар
Анырақай шайқасы қайшан өтті? 1727-1730
Жоңғарлар зеғбіректі қолдануды кімнен үйренды? Иоган Густав Ренат
Тәуке зан билігінің кезінде қазақ хандығы қандай мемдекет болып қала берду? ортандылықтандырылған мемлекет
Created by: ergaliaruzhan