Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO F

zkratky

QuestionAnswer
FA Z fixu do nadmořské výšky Course from a fix to an altitude
FAC Zařízení Facilities
FAF Fix konečného přiblížení Final approach fix
FAL Zjednodušení formalit v mezinárodní letecké dopravě Facilitation of international air transport
FAP Bod konečného přiblížení Final approach point
FAS Úsek konečného přiblížení Final approach segment
FATO Plocha konečného přiblížení a vzletu Final approach and take-of area
FAX Vysílání faksimile Facsimile transmission
FBL Slabý (používá se k indikaci intenzity jevů počasí, vlivu nebo k oznámení statického stavu, např. FBL RA = slabý dešť) Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain)
FC Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) Funnel cloud (tornado or waterspout)
FCST Předpověď Forecast
FCT Koeficient tření Friction coefficient
FDO Operátor letových údajů Flight data operator
FDP Zpracování letových údajů Flight data processing
FDPS Systém zpracování letových údajů Flight data processing system
FEB Únor February
FEW Skoro jasno Few
FG Mlha Fog
FIC Letové informační středisko Flight information centre
FIR Letová informační oblast Flight information region
FIS Letová informační služba Flight information service
FISA Automatizovaná letová informační služba Automatizovaná letová informační služba
FL Letová hladina Flight level
FLD Pole Field
FLG Zábleskový Flashing
FLR Světlice, signální ohně Flares
FLT Let Flight
FLTCK Letové ověření Flight check
FLUC Kolísající nebo kolísání nebo kolísavý Fluctuating or fluctuation or fluctuated
FLW Následovat, následujte nebo následující Follow(s) or following
FLY Letět nebo letící Fly or flying
FM Z fixu do manuálního ukončení (používá se v kódování navigační databáze) Course from a fix to manual termination (used in navigation database coding)
FM Od From
FM… Od (následuje čas předpokládané změny počasí) From (followed by time weather change is forecasted to begin)
FMC Počítač pro řízení a optimalizaci letu Flight management computer
FMS Systém pro řízení a optimalizaci letu Flight management system
FMU Stanoviště uspořádání toku letového provozu Flow management unit
FNA Konečné přiblížení Final approach
FPAP Bod podrovnání letové tratě Flight path alignment point
FPL Podaný letový plán (označení druhu zprávy) Filed flight plan (message type designator)
FPM Stopy za minutu Feet per minute
FPPS Zpracování dat letového plánu Flight plan processing system
FPR Trať letového plánu Flight plan route
FR Zbývající palivo Fuel remaining
FREQ Kmitočet Frequency
FRI Pátek Friday
FRNG Střelba Firing
FRONT Fronta (ve vztahu k počasí) Front (relating to weather)
FROST Mráz (používá se v letištních výstrahách) Frost (used in aerodrome warnings)
FRQ Četný, častý Frequent
FSL Přistání do úplného zastavení Full stop landing
FSS Stanice letové služby Flight service station
FST První First
FT Stopa (měrová jednotka) Feet (dimensional unit)
FTE Letově technická chyba Flight technical error
FTP Fiktivní bod prahu dráhy Fictitious threshold point
FTT Letově technická tolerance Flight technical tolerance
FU Kouř Smoke
FUA Pružné využití vzdušného prostoru Flexible use of airspace
FZ Namrzající Freezing
FZDZ Namrzající mrholení Freezing drizzle
FZFG Namrzající mlha Freezing fog
FZRA Namrzající déšť Freezing rain
F Pevný Fixed
Created by: VencaDanek