Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Хронология

Қазақстанның 1920-1940 жылдардағы қоғамдық-саяси жағдайы

QuestionAnswer
Сталин билікке келді: 1928 жыл
Сталин "Ұлы бетбұрыс" жылы деп атаған жыл: 1929 жыл
РКП(б) Бүкілодақтық V конференциясы өтті: 1925 жыл 1 желтоқсан
Жаппай саяси қуғын-сүргін: 1930 жылдары
БК(б)П Қазақ өлкелік партия Комитетінің бірінші хатшылығына Ф.И.Голощекин келді: 1925 жыл қыркүйек
Құрамында М.Тынышбаев, Ж.Ақбаев, Х.Досмұхаммедов, Ж,Досмұхаммедов, Қ.Кемеңгеров бар 40-қа жуық зиялылар тобы тұтқындалды: 1930 жыл қыркүйек-қазан
КСРО-ның Жаңа Конституциясы қабылданды: 1936 жыл 5 желтоқсанда
44 алашордашы тұтқындалып, Ж.Аймауытов, Ә.Байділдин, Д.Әділевтер атылып, қалғандары әр түрлі мерзімге түрмеге жыбылды: 1928 жылдың ортасынан бастап
Қазақстанда 25833адам партиядан шығарылып, олардың 8544-іне жалған айып тағылды: 1936-1938 жылдары
Қарағанды облысының Ә.Асылбеков, Н.Нұрсейітов, М.Ғатаулин т.б. басшыларының үстінен сот процессі жүргізілді: 1937 жыл қараша
БОАК-нің "Бүкілресейлік Төтенше Комиссия туралы" декрет: 1919 жыл 17 ақпан
Германия мен Италия милитаристік Жапониямен бірге "Антикоминтерндік пакт" атанған әскери-саяси блогқа бірікті: 1938 жыл
Халхин-Голдағы кеңес-жапон соғысы өтті: 1939 жыл
Молотов-Риббентроп пактісі 1939 жыл 23 тамыз
Польшаға Германия шабуыл жасады: 1939 жыл 1 қыркүйек
Ақтөбе ферроқорытпалар зауытының құрылысы басталды: 1940 жыл
Created by: Samal