Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

L-Frazeo - part 1a.

FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ NA ŘÍZENÉM LETIŠTI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI (part 1)

EnglishCzech
REQUEST START UP [, INFORMATION (ATIS code letter)] ŽÁDÁM SPOUŠTĚNÍ [, INFORMACE (Kód označení ATIS)]
START UP APPROVED SPOUŠTĚNÍ SCHVÁLENO
EXPECT START UP AT (time) OČEKÁVEJTE SPOUŠTĚNÍ V (čas)
SLOT (time) SLOT (čas)
SLOT CANCELLED, REPORT READY SLOT ZRUŠEN, OZNAMTE PŘIPRAVEN
REQUEST PUSHBACK / TOW ŽÁDÁM VYTLAČENÍ / TAŽENÍ
PUSHBACK APPROVED VYTLAČENÍ SCHVÁLENO
STAND BY ČEKEJTE
EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE TO (reason) OČEKÁVEJTE (číslo) MINUT ZPOŽDĚNÍ (důvod)
REQUEST TIME CHECK ŽÁDÁM KONTROLU ČASU
TIME (time) ČAS (čas)
REQUEST DEPARTURE INFORMATION ŽÁDÁM INFORMACE PRO ODLET
RWY (number), WIND (direction and speed, units), QNH (number, units), TEMPERATURE (number), VISIBILITY (distance, units), TIME (time). DRÁHA (číslo), VÍTR (směr, rychlost, jednotky), QNH (číslo, jednotky), TEPLOTA (číslo), DOHLEDNOST, ČAS (čas).
WIND (number) DEGREES (speed, units) VÍTR (číslo) STUPŇŮ (rychlost, jednotky)
PRESENT WEATHER (details) SOUČASNÉ POČASÍ (podrobnosti)
CLOUD (type and height of base, units) (or SKY CLEAR) OBLAČNOST (druh a výška základny, jednotky) (nebo JASNO)
CAVOK CAVOK [pozn. výslov.: KAF OU KEY]
TEMPERATURE (number), DEW-POINT (number) TEPLOTA (číslo), ROSNÝ BOD (číslo)
REPORTED (description) ICING / TURBULENCE [IN CLOUD] (area, time) HLÁŠENA (popis) NÁMRAZA / TURBULENCE [V OBLAČNOSTI] (prostor, čas)
REPORT FLIGHT CONDITIONS OZNAMTE PODMÍNKY LETU
RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number, condition) PODMÍNKY POVRCHU DRÁHY DRÁHA (číslo) (podmínky)
CAUTION CONSTRUCTION WORK (location) POZOR STAVEBNÍ PRÁCE (místo)
CAUTION (specify reasons) RIGHT / LEFT / BOTH SIDES OF RUNWAY (number) POZOR (určení příčin) VPRAVO / VLEVO/ PO OBOU STRANÁCH DRÁHY (číslo)
CAUTION, WORK IN PROGRESS / OBSTRUCTION / TRENCH (location and any necessary advice) POZOR, PRÁCE PROBÍHAJÍ / PŘEKÁŽKA / VÝKOP (poloha nebo jakákoliv nezbytná rada)
BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD / MEDIUM / POOR BRZDÍCÍ ÚČINEK HLÁŠENÝ (typ letadla) V (čas) DOBRÝ / STŘEDNÍ / ŠPATNÝ
RUNWAY (number) CLOSED DRÁHA (číslo) UZAVŘENA
RUNWAY (number) WET / DAMP/ WATER PATCHES / FLOODED DRÁHA (číslo) MOKRÁ / VLHKÁ / KALUŽE VODY / ZAPLAVENA
RUNWAY (number) TREATED DRÁHA (číslo) OŠETŘENA
RUNWAY (number) COVERED WITH PATCHES OF DRY / WET SNOW DRÁHA (číslo) POKRYTA OSTRŮVKY SUCHÉHO / MOKRÉHO SNĚHU
RUNWAY (number) COVERED WITH SLUSH / FROZEN SLUSH DRÁHA (číslo) POKRYTA ROZBŘEDLÝM SNĚHEM / ZMRZLÝM ROZBŘEDLÝM SNĚHEM
RUNWAY (number) COVERED WITH ICE / ICE UNDERNEATH / ICE AND SNOW DRÁHA (číslo) POKRYTA LEDEM / LEDOVÝM PODKLADEM / LEDEM A SNĚHEM
RUNWAY (number) COVERED WITH SNOWDRIFTS DRÁHA (číslo) POKRYTA SNĚHOVÝMI NÁVĚJEMI
RUNWAY (number) COVERED WITH FROZEN RUTS AND RIDGES DRÁHA (číslo) POKRYTA ZMRZLÝMI KOLEJEMI A RÝHAMI
Created by: xaviorus