Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leonardo da Vinci

QuestionAnswer
Celé jméno Leonardo di ser Piero da Vinci
Narozen 15. dubna 1452
Zemřel 2. května 1519
Byl to renesanční umělec, vynálezce, spisovatel, hudebník
čí byl synem Piera a venkovanky Cathariny.
Kolik měl kmotrů 10
Ve věku 15 let nastoupil do učení v renomované dílně Andrea del Verrochio společně s Botticellim, Peruginem a Lorenzem di Credi. (které to bylo tzv. jeho období) Florentské
V roce 1482 odešel na pozvání vévody Lodovica Sforzy z Florencie a nastává u něj tzv. Milánské období
Výtvarná díla Madona ve skalách, Mona Lisa
Sochy a plastiky Model jezdeckého pomníku Francesca Sforzy
Nejvýznamnější díla Dáma s hranostajem, Proporce lidské postavy (Vitruvius), La Belle Ferronière (Portrét dámy), Poslední večeře
Created by: icarie