Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hardware

Zakladni terminologie a pouziti hardware

QuestionAnswer
Co je to hardware fyzické vybavení počítače
Co je to software programové vybavení počítače
zkratka procesoru CPU
zkratka harddisku HDD
paměť počítače RAM
velikost dospleje 22 palců
frekvence displeje 60Hz
rozlišení displeje 1024 x 768
pixel zobrazovací bod
druhy tiskáren jehličková , inkoustová, laserová
náplň do laserové tiskárny toner
náplň do inkoustové tiskárny cartrige
náplň do jehličkové tiskárny barevná páska
case bedna počítače
první počítač Mark 1
PC Personal Computer
základní sestava PC monitor, klávesnice, myš, case(bedna)
Bill Gates zakladatel Microsoftu
Steve Jobs zakladatel Apple
iphone Apple
Co je to phablet přístroj pohybující se mezi mobilním telefonem a tabletem
základní jednotka "bedna" postavená na výšku se jmenuje Minitower
základní jednotka "bedna" postavená na ležato Desktop
velikost monitoru se udává v palcích
server je: řídící počítač počítačové sítě
Created by: icarie