Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

6. osztály

Reformkor

QuestionAnswer
Miért akarta Széchenyi eltörölni az ősiség törvényét? A birtokos vehessen fel hitelt, hogy abból korszerűsíthesse a termelést, gépeket vásárolhasson, új termelési módszereket vezethessen be.
Foglald össze Széchenyi reformprogramját! - ősiség eltörlése - robot helyett bérmunka - jobbágyfelszabadítás - szabad birtokbírhatás - közteherviselés
Elméleti tevékenysége mellett Széchenyi István gyakorlati alkotásaival is hozzájárult hazánk fejlődéséhez. Melyek ezek? Magyar Tudományos Akadémia; Nemzeti Casino; Lóverseny, lótenyésztés; Lánchíd; Tisza szabályozása; Vaskapu - Duna hajózhatóvá tétele; Óbudai Hajógyár, balatoni gőzhajózás; első magyar vasútvonal: Pest - Vác
Melyek voltak a reformkori országgyűlések legfontosabb vitatémái? - a magyar nyelv ügye - közteherviselés - jobbágyfelszabadítás
Mit értünk a magyar nyelv ügye alatt? Magyarország hivatalos nyelve a magyar legyen. Ebben a kérdésben 1844-ben született eredmény, ekkor lett a magyar hivatalos nyelv.
Mit jelent a közteherviselés? A közterhek arányos megosztása. A reformkorban a nemesi adómentesség megszüntetése. A nemesség csupán a háziadó fizetését fogadta el.
Hogyan kívánták megvalósítani a jobbágyfelszabadítást? Örökváltság - a birtokosok pénzbeli kárpótlása Az önkéntes örökváltságot fogadták el, amely a földesúr és a jobbágy megegyezéséhez köti a jobbágyfelszabadítást.
Milyen állomásokon ment keresztül egy javaslat, míg törvény lett belőle? megyegyűlés -- alsótábla -- felsőtábla -- uralkodó
Created by: takma
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards