Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

6. osztály

Reformkor

QuestionAnswer
Miért akarta Széchenyi eltörölni az ősiség törvényét? A birtokos vehessen fel hitelt, hogy abból korszerűsíthesse a termelést, gépeket vásárolhasson, új termelési módszereket vezethessen be.
Foglald össze Széchenyi reformprogramját! - ősiség eltörlése - robot helyett bérmunka - jobbágyfelszabadítás - szabad birtokbírhatás - közteherviselés
Elméleti tevékenysége mellett Széchenyi István gyakorlati alkotásaival is hozzájárult hazánk fejlődéséhez. Melyek ezek? Magyar Tudományos Akadémia; Nemzeti Casino; Lóverseny, lótenyésztés; Lánchíd; Tisza szabályozása; Vaskapu - Duna hajózhatóvá tétele; Óbudai Hajógyár, balatoni gőzhajózás; első magyar vasútvonal: Pest - Vác
Melyek voltak a reformkori országgyűlések legfontosabb vitatémái? - a magyar nyelv ügye - közteherviselés - jobbágyfelszabadítás
Mit értünk a magyar nyelv ügye alatt? Magyarország hivatalos nyelve a magyar legyen. Ebben a kérdésben 1844-ben született eredmény, ekkor lett a magyar hivatalos nyelv.
Mit jelent a közteherviselés? A közterhek arányos megosztása. A reformkorban a nemesi adómentesség megszüntetése. A nemesség csupán a háziadó fizetését fogadta el.
Hogyan kívánták megvalósítani a jobbágyfelszabadítást? Örökváltság - a birtokosok pénzbeli kárpótlása Az önkéntes örökváltságot fogadták el, amely a földesúr és a jobbágy megegyezéséhez köti a jobbágyfelszabadítást.
Milyen állomásokon ment keresztül egy javaslat, míg törvény lett belőle? megyegyűlés -- alsótábla -- felsőtábla -- uralkodó
Created by: takma