Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 E класс

Қазақстан тарихы бойынша Кеңес Одағы туралы сұрақтар мен тапсырмалар

QuestionAnswer
КСРО-ның конституциясы қай жылы бекітілді? 1924 жылы
Кеңес Одағы өнеркәсіп өнімін шығаруда Еуропа мен Дүние Жүзінде қандай орындарды иемденді? Еуропада 1-орын, Дүние Жүзінде 2-орын
КСРО қашан индустриялы-аграрлы елге айналды? 1930 жылы
1937 жылы шаруалардың неше пайызы ұжымшар қатарында болды? 93%
РК(б)П-ның XV съезі қандай міндетін алға қойды? Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру міндетін
Сталин қашан "Правда" газетіне "Ұлы бетбұрыс" деп аталатын мақаласын шығарды? 1929 жылы 7 қараша
1922 жылы 30 желтоқсанда болған оқиға Мәскеуде өткен Кеңестердің Бүкілодақтық съезі Кеңес Социолистік Республикалар Одағы құрылғанын жариялады
Аштықтан Қазақстанда қанша адам қырылды? 1750000 адам
Қазақстан және Қырғызстан қай жылы КСРО-ға қосылды? 1936 жылы
Индустрияландырудың халыққа тигізген зияны Шаруалар тоналды, құрылыста құлдар жапа шекті
Қай жылы ГОЭЛРО жоспары бекітілді? 1920 жылы
КСРО-ның өмір сүрген уақыты 1922-1991 жылдары
Үкіметті сынаған партия мүшелеріне қандай айып тағылды? Халық жауы, герман-жапон тыңшылары
Тоталитарлық жүйенің қылмыстарын іске асырған кімдер? Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті мен Ішкі істер Халық Комиссариаты
И.В. Сталиннің кезінде қалыптасқан басқару жүйесі әміршіл-әкімшіл жүйе
1936 жылы 5 желтоқсанда қанша республика бірікті? 11
1918 жылдың жазынан бастап 1921 жылдың басына дейінгі кезең Әскери коммунизм
Әскери коммунизм саясатының салдары Тауарлы-ақшалы қатынастардың жойылуы, жалған әлеуметтік теңдік, қара нарық ошақтарының көбеюі, қоғамдағы алыпсатарлық
Пролетариат орнына қандай партия іс жүзінде үстемдікке ие болды? РК(б)П Орталық комитетінің билігі