Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 E класс

Қазақстан тарихы бойынша Кеңес Одағы туралы сұрақтар мен тапсырмалар

QuestionAnswer
КСРО-ның конституциясы қай жылы бекітілді? 1924 жылы
Кеңес Одағы өнеркәсіп өнімін шығаруда Еуропа мен Дүние Жүзінде қандай орындарды иемденді? Еуропада 1-орын, Дүние Жүзінде 2-орын
КСРО қашан индустриялы-аграрлы елге айналды? 1930 жылы
1937 жылы шаруалардың неше пайызы ұжымшар қатарында болды? 93%
РК(б)П-ның XV съезі қандай міндетін алға қойды? Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру міндетін
Сталин қашан "Правда" газетіне "Ұлы бетбұрыс" деп аталатын мақаласын шығарды? 1929 жылы 7 қараша
1922 жылы 30 желтоқсанда болған оқиға Мәскеуде өткен Кеңестердің Бүкілодақтық съезі Кеңес Социолистік Республикалар Одағы құрылғанын жариялады
Аштықтан Қазақстанда қанша адам қырылды? 1750000 адам
Қазақстан және Қырғызстан қай жылы КСРО-ға қосылды? 1936 жылы
Индустрияландырудың халыққа тигізген зияны Шаруалар тоналды, құрылыста құлдар жапа шекті
Қай жылы ГОЭЛРО жоспары бекітілді? 1920 жылы
КСРО-ның өмір сүрген уақыты 1922-1991 жылдары
Үкіметті сынаған партия мүшелеріне қандай айып тағылды? Халық жауы, герман-жапон тыңшылары
Тоталитарлық жүйенің қылмыстарын іске асырған кімдер? Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті мен Ішкі істер Халық Комиссариаты
И.В. Сталиннің кезінде қалыптасқан басқару жүйесі әміршіл-әкімшіл жүйе
1936 жылы 5 желтоқсанда қанша республика бірікті? 11
1918 жылдың жазынан бастап 1921 жылдың басына дейінгі кезең Әскери коммунизм
Әскери коммунизм саясатының салдары Тауарлы-ақшалы қатынастардың жойылуы, жалған әлеуметтік теңдік, қара нарық ошақтарының көбеюі, қоғамдағы алыпсатарлық
Пролетариат орнына қандай партия іс жүзінде үстемдікке ие болды? РК(б)П Орталық комитетінің билігі
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards