Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ban Josip Jelačić

Hrvatska u virjeme bana Josipa Jelačića

TermDefinition
Revolucija u europi 1848 godine. Italija,Hasburška Monarhija,Francuska.Traže se uvođenje jednakosti za sve građanske slobode i ukidanje apsolutizma.Revolucije uskoro ugušene. Godine 1848 revolucija i u Hrvatskoj.
Zahtijevanje naroda. Donijela ih je Narodna skupština u ožujku 1848 godine.Sastojalo se od 30 točaka neke od njih su bile: ujedinjenje hrvatskih zemalja,jednakost građana i građanska sloboda,Josipa Jelačića za bana.Car odbija sve točke.Samo Josipa Jelačića prihvaća za bana.
Jelačićeva djelatnost. Prekida državnopravne veze Hrvatskih zemalja sa Ugarskom.Osniva Bansko vijeće,te samostalnu hrvatsku Vladu te ukida kmetsvo,ali ne u potpunosti.
Hrvatski sabor u lipnju 1848 godine. Prvi zastupnički saziv Hrvatskog sabora.Osim plemstva i svećenstva u njega se biraju i građani.
Jelačićev rat s Mađarima. Sve više nesuglasica između Hrvata i Mađara.Bečki dvor potiče Jelačića na sukob s Mađarima,kako bi ugušio revoluciju u Mađarskoj.Pohod protiv Mađara započeo je 11.rujna 1848 prelaskom Drave i pripajanjem Međimurja Hrvatskoj.
Bitka kod Pakozda i Ozore. Dana 29.rujna Jelačić se sukobio sa mađarskom vojskom kod Pakozda,bitka je protekla neodlučeno.Drugi dio Jelačićeve vojske,koji je predvodio general Roth,prošsao je još gore.Kod Ozore,blizu Balatona njegova je vojska 7.listopada pala u mađarsko robstvo.
Jelačić u Beču. Udružuje se sa knezom Alfredom Windischgraetzom.Zajedno zauzimaju Budimpeštu u siječnju 1849 godine.
Oktroirani ustav. Donio ga je car Franjo Josip I u ožujku 1849 godine.Monarhija se definira izrazito centralistička.Hrvati jako nezadovoljni Ustavom.I nisu prihvaćene njihove ideje o ujedinjenju hrvatskih zemalja ni da se država pretvori u federaciju.
Created by: Filip Grdanjski
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards