Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hrvatski N. Preporod

QuestionAnswer
Maksimilijan Vrhovac Zagrebački biskup koji je oštro istupao protiv mađarskih presizanja prema Hrvatskoj.
Josip Kušević Autor knjižice "O municipalnim pravima kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije", napisana 1830. godine. Koji svjedoći o Hrvatskoj autonomiji.
Ljudevit Gaj Prove reformu Hrvatskog jezika. 1830. godine izdaje "Kratka osnova horvatsko-slavonskog pravopisanja".
Hrvatski narodni preporod Pokret mladog hrvatskog građanstva pod vodstvom Ljudevita Gaja, čiji su ciljevi bili: stvaranje standardnog Hrvatskog jezika i buđenje nacionalne svijesti.
Janko Drašković Grof se priključuje preporodu i piše program Hrvatskog narodnog preporoda.
Ilirski pokret Drugi naziv za Hrvatski narodni preporod.
"Novine horvatske" To je književni prolog koji izdaje Ljudevit Gaj 1835. godine.
Antun Mihanović Pisac pjesme "Horvatska domovina" iz koje je nastala Hrvatska himna "Lijepa naša domovino". Objavljeno u desetom broju Danice.
Josip Runjanin Uglazbio Hrvatsku himnu.
Matica Hrvatska Institucija koja se bavila izdavanjem knjiga i časopisa na hrvatskom jeziku.
Vatroslav Lisinski Autor prve Hrvatske opere (Ljubav i Zloba).
Horvatsko-vugerska stranjka Prva politička stranka osnovana u Hrvatskoj 1841. koja se zalagala za što užu suradnju s Mađarima te zastupaju mađarske interese u Hrvatskoj.
Mađaroni Naziv za članove Horvatsko-vugerske stranjke.
Narodna ilirska stranka Stranka osnovana 1841. koja se zalagala za ujedinjenje hrvatskih zemalja te za hrvatski jezik kao službeni u Hrvatskoj.
Narodnjaci Naziv za članove Narodne ilirske stranke.
Srpanjske žrtve Žrtve sukoba mađarona i narodnjaka na zagrebačkom Gornjem gradu,29. srpnja 1845.
Hrvatski sabor 1847. Sabor na kojemu je hrvatski jezik uveden kao službeni u javnoj upravi i školstvu u Hrvatskoj.
Created by: medoxxxx