Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zkratky ICAO C

C

TermDefinition
C Degrees Celsius Stupně Celsia
CA Course to an altitude Po směru do nadmořské výšky
CAA Civil aviation authority Úřad pro civilní letectví
CAT Category Kategorie
CAT Clear air turbulence Turbulence v čistém ovzduší
CAVOK Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions Dohlednost, oblačnost a současné počasí lepší než předepsané hodnoty nebo podmínky
CB Cumulonimbus Cumulonimbus
CC Cirrocumulus Cirrocumulus
CCA Corrected meteorological message (or CCB, CCC … etc., in sequence) Opravená meteorologická zpráva (nebo CCB, CCC atd., v pořadí)
CD Candela Kandela
CDR Conditional route Kondicionální trať
CDM Collaborative Decision Making Koncept sdílení provozních dat a společného rozhodování
CDN Coordination Koordinace
CF Course to a fix Posmeru do fixu
CF Change frequency to ... Změnte kmitočet na ...
CFM Confirm or I confirm Potvrďte nebo potvrzuji
CFMU Central flow management unit Středisko uspořádání toku letového provozu
CGL Circling guidance light Světelná soustava pro vedení po okruhu
CH Channel Kanál
CH This is a channel-continuity-check of transmission to permit comparision of your record of channel-sequence numbers of messages received on the channel Prověrka vysílacího okruhu k porovnání vašeho záznamu čísel zpráv na okruhu přijatých
CHEM Chemical Chemický
CHG Modification Změna
CI Cirrus Cirrus
CIDIN Common ICAO data interchange network Jednotná síť ICAO pro výměnu dat
CIT Near or over large towns V blízkosti nebo nad velkými městy
CIV Civil Civilní
CK Check Kontrola
CL Centre line Osa, středová čára
CLA Clear type of ice formation Ledovka
CLBR Calibration Kalibrace, seřízení
CLD Cloud Oblaka, oblačnost
CLG Calling Volání
CLIMB-OUT Climb-out area Oblast stoupání po vzletu
CLR Clear(s) or cleared to ... or clearance Povolte nebo povoleno do ... nebo povolení
CLRD Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI) RWY očištěna ( používá se v METAR/SPECI)
CLSD Close or closed or closing Uzavřít nebo uzavřený nebo uzavírající
CM Centimetre Centimetr
CMB Climb to or climbing to Stoupat do nebo stoupám do
CMPL Completion od completed or complete Ukončení nebo ukončený nebo úplny, ukončit
CNL Cancel or cancelled Zrušit nebo zrušeno
CNL Flight plan cancellation Zrušení letového plánu
CNS Communicatios, navigation, surveillance Spojení, navigace a přehled
COM Communications Telekomunikace
CONC Concrete Beton
COND Condition Podmínka
CONS Continuous Souvislý, nepřetržitý
CONST Construction or constructed Výstavba nebo vybudovaný
CONT Constinue(s) or continued Pokračujte nebo pokračující
COOR Coordinate or coordination Koordinace nebo Koordinování
COORD Coordinates Zeměpisné souřadnice
COP Change-over point Bod přechodu
COR Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; message type designator) Správně nebo opravený nebo oprava (použito pro opravenou meteorologickou zprávu, označení druhu zprávy)
COT At the coast Na pobřeží
COV Cover or covered or covering Pokrýt nebo pokrytý nebo pokrývající
CPDLC Controller-pilot data link communications Komunikace datovým spojem mezi řídícím a pilotem
CPL Current flight plan Platný letový plán
CRAM Conditional route availability message Zpráva o použitelnosti kondicionální tratě
CRC Cyclic redundancy check Kontrola cyklickým kódem
CRM Collision risk model Model nebezpečí srážky
CRZ Cruise Let v cestovním režimu
CS Call sign Volací značka
CS Cirrostratus Cirrostratus
CTA Control area Řízená oblast
CTAM Climb to and mantain Stoupejte do a udržujte
CTC Contact Kontakt
CTL Control Řízení
CTN Caution Opatrnost
CTR Control zone Řízený okrsek
CU Cumulus Cumulus
CUF Cumuliform Kupovitá oblaka
CUST Customs Celní odbavení, celnice
CVR Cockpit voice recorder Zapisovač hlasu v pilotním prostoru
CVSM Conventional vertical separation minimum Nesnížené minimum vertikálního rozstupu
CW Continuous wave Nepřerušovaná vlna
CWY Clearway Předpolí
...C Centre (runway) střední (VPD)
Created by: 100000894507609
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards