Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

A középkori Európa

TermDefinition
Középkor Történeti korszak, Kr.u. 476-ban kezdődik és 1492-ig, Amerika felfedezéséig tart.
Robot A jobbágyok egyik kötelezettsége, amit a földesúr számára kell teljesíteniük/ingyenmunka
Szügyhám A fogatolás egyik módja, a hám nem az állat nyakára, hanem a szügyére kerül.
Hűbérbirtok Szolgálat fejében adományozott birtok.
Feudum Hűbérbirtok
Feudalizmus Hűbériség, a középkor társadalmi berendezkedése, hatalom, befolyás alapja a földbirtok.
Lovag Katonáskodó, páncélos, lovas hűbéres.
Uradalom Földesúri birtok. Részei: majorság, jobbágytelkek, közös használatú területek
Majorság A földesúr saját használatban megtartott birtokrésze.
Ugar Parlagon hagyott, pihentetett földterület.
Kilenced Jobbágyi terményszolgáltatás.
Ajándék Jeles napokon a jobbágy által a földesúri konyhára adott zöldség, baromfi stb.
Úrbér A jobbágyi szolgáltatások összefoglaló neve.
Tized A jobbágy által az egyháznak fizetett terményadó.
Céh Az azonos mesterséget űző iparosok érdekvédelmi szervezete.
Céhszabályzat A céhek működését szabályozó előírások.(Munkaidő, minőség stb.)
Kontár Céhen kívüli iparos. Működésüket büntették.
Pápa A keresztény egyház feje
Érsek Több egyházmegye irányítója
Püspök Az egyházmegye vezetője
Plébános A kisebb települések templomaiban szolgáló pap.
Szent Istenfélő életet élő, a hit terjesztéséért sokat tevő személy.
Ereklye Szentektől maradt tárgyak, csontok. Csodatévő erőt tulajdonítottak nekik.
Eretnek A hivatalos egyházi tanításokkal szembehelyezkedő személy
Polgár Városi lakos, kézműves, kereskedő
Földesúr/nemes A feudalizmusban a földbirtok tulajdonosa
Jobbágy Gazdálkodó paraszta a feudalizmusban. Földje a földesúr tulajdonában volt, aminek használata fejében szolgáltatásokkal tartozott (terményadó/kilenced, ajándék, robot)
476 A Nyugatrómai Birodalom bukása, a középkor kezdete
622 Mohamed Mekkából Medinába menekül. Az arab időszámítás kezdete
Lovag Katonáskodó életmódot élő, nemesi sármazású páncélos lovas
Keresztes lovag A kersesztes háborúkban a Szent Föld felszabadításáért harcoló lovag
Szerzetes Kolostorokban, a világtól elzártan élő pap. A szerzetesrendekben másolták a kódexeket, tanítottak, gyógyítottak
Created by: takma
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards