Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

A középkori Európa

TermDefinition
Frank Germán eredetű nép. A Rajna vidékén éltek, innen kiindulva terjeszkedtek a mai Franciaország területén.
Középkor Történeti korszak, Kr.u. 476-ban kezdődik és a XV. század végéig, Amerika felfedezéséig tart.
Munkajáradék A jobbágyok egyik kötelezettsége, amit a földesúr számára kell teljesíteniük/ingyenmunka
Szügyhám A fogatolás egyik módja, a hám nem az állat nyakára, hanem a szügyére kerül.
Hűbérbirtok Szolgálat fejében adományozott birtok.
Feudum Hűbérbirtok
Feudalizmus Hűbériség, a középkor társadalmi berendezkedése, hatalom, befolyás alapja a földbirtok.
Lovag Katonáskodó, páncélos, lovas hűbéres.
Uradalom Földesúri birtok.
Majorság A földesúr saját használatban megtartott birtokrésze.
Ugar Parlagon hagyott, pihentetett földterület.
Kilenced Jobbágyi terményszolgáltatás.
Ajándék Jeles napokon a jobbágy által a földesúri konyhára adott zöldség, baromfi stb.
Úrbér A jobbágyi szolgáltatások összefoglaló neve.
Tized A jobbágy által az egyháznak fizetett terményadó.
Céh Az azonos mesterséget űző iparosok érdekvédelmi szervezete.
Céhszabályzat A céhek működését szabályozó előírások.(Munkaidő, minőség stb.)
Kontár Céhen kívüli iparos. Működésüket büntették.
Pápa A keresztény egyház feje
Érsek Több egyházmegye irányítója
Püspök Az egyházmegye vezetője
Plébános A kisebb települések templomaiban szolgáló pap.
Szent Istenfélő életet élő, a hit terjesztéséért sokat tevő személy.
Ereklye Szentektől maradt tárgyak, csontok. Csodatévő erőt tulajdonítottak nekik.
Eretnek A hivatalos egyházi tanításokkal szembehelyezkedő személy
Inkvizíció Szent törvényszék. Az eretnekek felkutatására és elítélésére hozták létre.
Created by: takma