Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordenschat 16

Moeilijke woorden

QuestionAnswer
preventief ter voorkoming (van)
primair in de eerste plaats
prioriteit voorrang; als eerste behandelen
privatiseren particulier maken
privilegiƫren bevoorrechten
pro deo gratis
pro forma alleen voor de vorm
procederen een gerechtelijk proces voeren
proclameren afkondigen
prognose voorspellen van verloop; afloop van iets
progressief vooruitstrevend
prominent vooraanstaand; op de voorgrond tredend
promoveren de graad van doctor verwerven; overgaan naar een hogere groep of rang
prompt onmiddellijk
propaganda publiciteit om aanhangers te winnen voor bepaalde principes
proportioneel evenredig
protectie bescherming
protocol geheel van gedragsregels tussen hooggeplaatste personen
prototype voorbeeld; oorspronkelijke type
provoceren uitdagen
Created by: dirk.bouckaert