Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordenschat 14

Moeilijke woorden

QuestionAnswer
oeuvre het volledige werk van bijv. een schrijver, kunstenaar
offensief aanvallend
offerte opgave van de prijs
omnivoor alleseter; dier dat zowel planten als vlees eet
onbestendig veranderlijk
onbillijk onredelijk
ondergraven ondermijnen
onderschrijven erkennen
onheus onbeleefd; onaardig
ontberen missen
ontstentenis afwezigheid, het niet voorhanden zijn
ontwaren bespeuren
ontzuiling het uiteenvallen van een hechte levensbeschouwelijke groepering
opinie mening
opponent tegenstander
opportunist iemand zonder principes, die de gelegenheid aangrijpt
opportuun gelegen, passend
oppositie tegenpartij
ornament versiersel
ostentatief om de aandacht te trekken
Created by: dirk.bouckaert