Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordenschat 09

Moeilijke woorden

QuestionAnswer
improvisatie ter plekke verzonnen, dus onvoorbereid
impulsief onbezonnen, in een opwellig
in petto (hebben) achter de hand (hebben), iets voorbereid hebben, iets van plan zijn
incapabel niet in staat om, onbekwaam
inclusief erbij inbegrepen
incompetent onbekwaam
incubatietijd tijdsruimte tussen het besmet raken en het uitbreken van de ziekte
indicatie aanwijzing
indifferent onverschillig
infantiel kinderachtig
inferieur kwalitatief slecht
infrastructuur vaste basisinrichting van een land mbt publieke voorzieningen
inheems binnenlands
inherent (aan) behorend bij
initieel eerste, aanvangs-
initiƫren beginnen, inwijden
innovatie vernieuwing, invoering van iets nieuws
inscriptie in steen, metaal of ander hard materiaal gebeitelde of gegraveerde tekst
insinuatie bedekte beschuldiging, zijdelingse verdachtmaking
institutionaliseren tot een instelling worden
Created by: dirk.bouckaert