Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Woordenschat 06

Moeilijke woorden

QuestionAnswer
ensceneren voor het toneel of de film inrichten; als schijnvertoning opvoeren
entourage omgeving
epicentrum plaats op de aardoppervlakte van waaruit aardbevingsgolven zich over de aarde verspreiden
epiloog nawoord
equivalent gelijkwaardig
erkentelijk dankbaar
escaleren volledig uit de hand lopen
escorte geleide (vaak ter bescherming)
essentie de kern; waar het om gaat
esthetisch wat betreft de schoonheid; kunstzinnig
etaleren uitstallen; te kijk zetten
ethisch wat betreft de leer van goed en kwaad
ettelijke vele
euforisch extreem vrolijk
evident vanzelfsprekend; voor de hand liggend
exclusief niet inbegrepen, slechts voor 1 keer, andere uitsluitend
excentriek buitenissig, zonderling
fenomeen verschijnsel
fingeren verzinnen
fixeren vasthechten
Created by: dirk.bouckaert