Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 22

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Laten we niet … de zaken vooruitlopen. Wacht nog even af. vooruitlopen op
Het plan voorziet … 700 woningen. voorzien in
Hij voorzag ons … de nodige vergunningen. iemand/iets voorzien van
Als je het niet begrijpt, vraag het dan … je leerkracht. vragen aan
De klant vroeg … de prijs van een artikel. vragen naar (informeren)
De cursist vroeg de leerkracht … raad. vragen om (verzoeken)
Na 10 jaar oorlog sloten de landen vrede … elkaar. vrede sluiten met
De dokters vrezen … een epidemie. vrezen voor
De beklaagde werd vrijgesproken … alle beschuldigingen. vrijspreken van
Na het proces werd ik vrijgesteld … boete. vrijstellen van
Ik vul mijn dagen … telefoneren. vullen met
Ze hecht veel waarde … jouw mening. waarde hechten aan
Ik wil je waarschuwen … mijn hond. waarschuwen voor
De dokter wil nog even wachten … de behandeling. wachten met
We wachten al een halfuur … de bus. wachten op
Ik waag me niet … een uitspraak. (zich) wagen aan
Hij waagde het er… en liet zijn paraplu thuis. het erop wagen
De commissie waakt … het welzijn van proefdieren. waken over
Ik walg … dat soort mensen. walgen van
Zullen we wedden … een biertje? wedden om
Hij gaat elk weekend wedden … sportwedstrijden. wedden op
Die tekst wemelt … de fouten. wemelen van
Voor meer informatie kunt u zich wenden … uw arts. zich wenden tot
Het is altijd even wennen … nieuwe schoenen. wennen aan
Je moet nog … je uitspraak werken. werken aan
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards