Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 19

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
De baby is erg vatbaar … ontstekingen. vatbaar zijn voor
Hij vecht … zijn broertje. vechten met
De klanten vechten … de nieuwe iphone. vechten om
De rebellen vechten … het leger. vechten tegen
Ze vechten … onafhankelijkheid. vechten voor
Heb je iets veranderd … je haar? veranderen aan
Het huis was veranderd … een puinhoop. veranderen in
Jij bent verantwoordelijk … de boekhouding. verantwoordelijk zijn voor
De minister moest zich verantwoorden … de begroting. zich verantwoorden voor
Ze verbaast zich … zijn boosheid. (zich) verbazen over
Met dit contract verbindt u zich … stilzwijgen. (zich) verbinden tot
Verbind me even … de infobalie. verbinden met
Wil je de taart … 8 stukken verdelen? verdelen in
We zullen de snoepjes … elkaar verdelen. verdelen onder
Hij wordt verdacht … diefstal. verdenken van
Zij wil zich verdiepen … het werk van Shakespeare. zich verdiepen in
De vrouw had veel verdriet … de dood van haar man. verdriet hebben om
Hij vergelijkt zijn auto … de auto van de buren! vergelijken met
Ze heeft zich niet vergist … zijn kwaliteiten. (zich) vergissen in
Ik verheug me … je komst. zich verheugen op
De hoogte verhoudt zich … de breedte als één staat tot drie. zich verhouden tot
Ik heb me verkeken … de hoeveelheid werk. zich verkijken op
Verlang je ook zo … de zon? verlangen naar
Hij is verlegen … zijn houding. verlegen zijn met
Hij zit verlegen … geld. verlegen zitten om
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards