Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 05

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Hoe kan je jezelf bevrijden … een slechte gewoonte ? bevrijden van
De ontvoerde journalist werd bevrijd … het rebellenkamp. bevrijden uit
Hoe kan ik je bewegen … meer inzet ? bewegen tot
Hij was niet bewust … zijn vervelende gedrag. zich bewust zijn van
Hij is bezeten … motorrijden. bezeten zijn van
De kinderen zijn druk bezig … tikkertje spelen. bezig zijn met
De dief was in het bezit … een vuurwapen. in het bezit zijn van
Ik ben bezorgd … het toenemend aantal ongevallen. bezorgd zijn over
Die dokter is bezorgd … zijn patiënten. bezorgd zijn om
We moeten bezuinigen op ons energieverbruik. bezuinigen op
Het personeel maakt bezwaar … de overname van het bedrijf. bezwaar hebben/maken tegen
De renner is bezweken … de gevolgen van zijn verwondingen. bezwijken aan
De directeur bezweek … de last van de hervormingen. bezwijken onder
Hij bezweek … de pijn. bezwijken van
Hij bezweek … de verleiding. bezwijken voor
We bidden … God om een goede gezondheid. bidden tot God om iets
Wat fijn dat u wilt bijdragen … onze bundel. bijdragen aan
De inzet van de medewerkers droeg bij … de goede resultaten. bijdragen tot
Ben je blij … je nieuwe huis? blij zijn met
Politici staan altijd bloot … kritiek. blootstaan aan
Brandweermannen stellen zich vaak bloot … gevaar. (zich) blootstellen aan
Hij moeten boeten … zijn misdaden. boeten voor
Ik kan nooit lang boos zijn … jou! boos zijn op
Hij is nog altijd boos … /… die kritiek. boos zijn om/over
Wanneer brak hij … zijn ouders ? breken met
Created by: dirk.bouckaert