Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 04

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Die streek is beroemd … haar kaas. beroemd zijn om
Hij wil beroep doen … een advocaat. beroep doen op
De dame werd beroofd … haar handtas. beroven van
Die man is berucht … zijn hardvochtigheid. berucht zijn voor
De doelman was beschaamd … zijn zwakke prestatie. beschaamd zijn over
Je moet je altijd goed beschermen … de zon. (zich) beschermen tegen
Het bedrijf beschikt … een jong en dynamisch team. beschikken over
Hij werd beschuldigd … moord. beschuldigen van
Bespreek het eerst … je ouders. bespreken met
De gemeenteraad beslist vandaag … de aanleg van het parkje. beslissen over
De school besloot … de aankoop van vijf nieuwe tv's. besluiten tot
… jouw opmerkingen besluit ik dat het geen goed voorstel is. besluiten uit
Onze cursus bestaat … drie hoofdstukken. bestaan uit
Dat materiaal is bestand … hoge temperaturen. bestand zijn tegen
Hij besteedt veel tijd en geld … zijn auto. besteden aan
Dit voertuig is bestemd … de stadsdiensten. bestemd zijn voor
Hij werd betrapt … diefstal. betrappen op
Hij wil er een advocaat … betrekken. betrekken bij/in
Die vraag heeft betrekking … hoofdstuk 4. betrekking hebben op
Hij was … een ongeval betrokken. betrokken zijn bij/in
Ze is bevallen … haar tweede kindje. bevallen van
Beveilig uw pc … hackers. beveiligen tegen
Ik heb de foto met een punaise … de muur bevestigd. bevestigen aan
De regering is bevreesd … inflatie. bevreesd zijn voor
Mijn buurman is bevriend … de burgemeester. bevriend zijn met
Created by: dirk.bouckaert