Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 04

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Die streek is beroemd … haar kaas. beroemd zijn om
Hij wil beroep doen … een advocaat. beroep doen op
De dame werd beroofd … haar handtas. beroven van
Die man is berucht … zijn hardvochtigheid. berucht zijn voor
De doelman was beschaamd … zijn zwakke prestatie. beschaamd zijn over
Je moet je altijd goed beschermen … de zon. (zich) beschermen tegen
Het bedrijf beschikt … een jong en dynamisch team. beschikken over
Hij werd beschuldigd … moord. beschuldigen van
Bespreek het eerst … je ouders. bespreken met
De gemeenteraad beslist vandaag … de aanleg van het parkje. beslissen over
De school besloot … de aankoop van vijf nieuwe tv's. besluiten tot
… jouw opmerkingen besluit ik dat het geen goed voorstel is. besluiten uit
Onze cursus bestaat … drie hoofdstukken. bestaan uit
Dat materiaal is bestand … hoge temperaturen. bestand zijn tegen
Hij besteedt veel tijd en geld … zijn auto. besteden aan
Dit voertuig is bestemd … de stadsdiensten. bestemd zijn voor
Hij werd betrapt … diefstal. betrappen op
Hij wil er een advocaat … betrekken. betrekken bij/in
Die vraag heeft betrekking … hoofdstuk 4. betrekking hebben op
Hij was … een ongeval betrokken. betrokken zijn bij/in
Ze is bevallen … haar tweede kindje. bevallen van
Beveilig uw pc … hackers. beveiligen tegen
Ik heb de foto met een punaise … de muur bevestigd. bevestigen aan
De regering is bevreesd … inflatie. bevreesd zijn voor
Mijn buurman is bevriend … de burgemeester. bevriend zijn met
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards