Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 02

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
Wie kan me afhelpen ... mijn rookverslaving ? afhelpen van
Hij kwam dreigend ... mij af. afkomen op
Hij zal niet gemakkelijk ... zijn schulden afkomen. afkomen van
Wat kan je daar... afleiden ? afleiden uit
Het woord 'aardigheid' is afgeleid ... 'aardig'. afleiden van
Als hij boos is reageert hij zich af ... zijn vrouw.
De politie wil voorgoed afrekenen ... winkeldieven. afrekenen met
Sommige honden stammen af ... wolven. afstammen van
We moeten de verschillende modules ... mekaar afstemmen. afstemmen op
De oudste zoon deed afstand ... zijn erfenis. afstand doen van
We moeten de blik afwenden ... het heden en vooruitzien. (zich) afwenden van
We zijn ... het plan afgeweken afwijken van
Veel pubers zetten zich af ... de opvattingen van hun ouders. zich afzetten tegen
Hij zag op het laatste nippertje af ... zijn plan. afzien van
Ze gaat niet akkoord ... ons voorstel. akkoord gaan met
Hij heeft angst ... de dood. angst hebben voor
Zij is angstig ... het examen. angstig zijn voor
Hij is allergisch ... grassen en pollen. allergisch zijn voor
Met die afspraken willen we anticiperen ... de nieuwe wetgeving. anticiperen op
De leraar antwoordde zeer duidelijk ... de vragen. antwoorden op
Hij maakte mij attent ... mijn fouten. attent zijn/maken op
Ben je bang ... het examen? bang zijn van/voor
Waar... zijn die uitspraken gebaseerd ? baseren op
Jouw profiel beantwoordt ... de vereisten voor de vacature. beantwoorden aan
Wees er... bedacht dat er een harde wind staat. bedacht zijn op
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards