Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 01

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
De directeur vestigde de aandacht ... drie agendapunten. aandacht vestigen op
De premier had een groot aandeel ... de verkiezingsoverwinning. aandeel hebben in
De inspecteur drong aan ... een gedetailleerd onderzoek. aandringen op
Alcoholmisbruik geeft aanleiding ... gezondheidsproblemen aanleiding geven tot
De brief maande hem aan ... dringende betaling. aanmanen tot
Hij komt niet in aanmerking ... huursubsidie. in aanmerking komen voor
De architect maakte veel aanmerkingen ... het ontwerp. aanmerkingen maken op
Hiermee wil men vooral allochtonen aanmoedigen ... participatie. aanmoedigen tot
Ze kan zich moeilijk aanpassen ... haar nieuwe situatie. (zich) aanpassen aan
Hij is nog nooit in aanraking gekomen ... de politie. in aanraking komen met
Ben je aangesloten ... een vakbond? (zich) aansluiten bij
... welke vermogens kunnen schuldeisers aanspraak maken? aanspraak maken op
Wie is aansprakelijk ... het ongeval ? aansprakelijk zijn voor
Het bedrijf stuurt aan ... groei. aansturen op
Je moet je niets aantrekken ... dat geroddel! (zich) aantrekken van
Het wetsvoorstel moet aanzet geven ... een nieuw beleid. aanzet geven tot
Het aanzetten ... het plegen van misdaden is strafbaar. aanzetten tot
Ze mochten ... het banket aanzitten. aanzitten aan
Ik heb me ... een krant geabonneerd. zich abonneren op
Veel ouders slaan geen acht ... wat hun kinderen zeggen. acht slaan op
De kandidaat heeft het er helemaal niet slecht ... afgebracht. afbrengen van
Je mag niet afgaan ... het uiterlijk. afgaan op
Hij houdt ervan om ... politici af te geven hij geeft altijd kritiek. afgeven op
Ga je morgen naar de zee? - Dat zal ... het weer afhangen! afhangen van
Ze is financieel afhankelijk ... haar man. afhankelijk zijn van
Created by: dirk.bouckaert
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards