Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Voorzetsels 01

Werkwoorden/uitdrukkingen met vast voorzetsel

VraagAntwoord
De directeur vestigde de aandacht ... drie agendapunten. aandacht vestigen op
De premier had een groot aandeel ... de verkiezingsoverwinning. aandeel hebben in
De inspecteur drong aan ... een gedetailleerd onderzoek. aandringen op
Alcoholmisbruik geeft aanleiding ... gezondheidsproblemen aanleiding geven tot
De brief maande hem aan ... dringende betaling. aanmanen tot
Hij komt niet in aanmerking ... huursubsidie. in aanmerking komen voor
De architect maakte veel aanmerkingen ... het ontwerp. aanmerkingen maken op
Hiermee wil men vooral allochtonen aanmoedigen ... participatie. aanmoedigen tot
Ze kan zich moeilijk aanpassen ... haar nieuwe situatie. (zich) aanpassen aan
Hij is nog nooit in aanraking gekomen ... de politie. in aanraking komen met
Ben je aangesloten ... een vakbond? (zich) aansluiten bij
... welke vermogens kunnen schuldeisers aanspraak maken? aanspraak maken op
Wie is aansprakelijk ... het ongeval ? aansprakelijk zijn voor
Het bedrijf stuurt aan ... groei. aansturen op
Je moet je niets aantrekken ... dat geroddel! (zich) aantrekken van
Het wetsvoorstel moet aanzet geven ... een nieuw beleid. aanzet geven tot
Het aanzetten ... het plegen van misdaden is strafbaar. aanzetten tot
Ze mochten ... het banket aanzitten. aanzitten aan
Ik heb me ... een krant geabonneerd. zich abonneren op
Veel ouders slaan geen acht ... wat hun kinderen zeggen. acht slaan op
De kandidaat heeft het er helemaal niet slecht ... afgebracht. afbrengen van
Je mag niet afgaan ... het uiterlijk. afgaan op
Hij houdt ervan om ... politici af te geven hij geeft altijd kritiek. afgeven op
Ga je morgen naar de zee? - Dat zal ... het weer afhangen! afhangen van
Ze is financieel afhankelijk ... haar man. afhankelijk zijn van
Created by: dirk.bouckaert