Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

12121

1121221

QuestionAnswer
být to be
a and
se oneself
v in
na on
ten that
že that
s with
on he
z from
který which
do to
o against (next to)
k towards
ale but
i and (also)
I
moct can (may)
svůj his
jako like
za behind
pro for
tak so
co what
po after
rok a year
oni they (masculine and mixed gender)
tento this
když when
všechen all
already
od from
aby in order that
jeho his
nebo or
jen just
člověk a person
říct to say
jeden one
muset to have to
u by
jenž that (written form)
stát to stand
chtít to want
velký big
my we
until
než than
ještě still
pak then
jít to go (on foot)
dva two
před before
při during
vědět to know
také also
další other
mít to have
ani neither
vy you (formal / plural)
nový new
podle according to
celý whole
však but, however
jiný other
první first
její hers
jejich theirs
hodně a lot (of)
místo a place
den a day
mezi between
kde where
můj my
dát to give
tam there
náš ours
dobrý good
druhý second
ty you (singular - informal)
každý every
doba an era
něco something
začít to start
protože because
ne no
takový such
nic nothing
vidět to see
říkat to say
dítě a child
život a life
bez without
město a town
malý small
dostat to get
sám alone
čí whose
teď now
strana a page (of a book)
nějaký some
kdy when
myslet to think
tři three
ruka a hand
země the earth
práce the work
pokud in case
dobře well
svět the world
přijít to come to (on foot)
kdo who
žádný no
pod under
muž a man
proto therefore
tedy thus
český czech
asi maybe, approximately
nad above
případ a case
vysoký tall
několik several
starý old
žena a woman
čas the time
cesta a path
poslední last
právě only just
tu here
dělat to do
rád glad
oko an eye
některý some
hodina an hour
společnost a society
již already
hlava a head
dům a house
velmi very
třeba necessary
jaký what kind of
věc a thing
tenhle this
přes across
dnes today
Praha Prague
část a part (of a whole)
jak how
kdyby if
brzy soon
proti against
koruna a crown (also CZ currency)
vlastní individual
chvíle a moment (brief amount of time)
oba both
udělat to do
najít to find
nikdy never
moc much
proč why
voda the water
kolem around
firma a firm
konec the end
tady here
problém a problem
stejně equally
například for example
moc (noun) power
možný possible
totiž that is to say
vůbec (not) at all
slovo a word
stále continuously
někdo someone
cena the price
lze one can (one word!)
což which (referring to a clause)
pouze merely
dokázat to prove (demonstrate to be true)
čekat to wait
škola a school
nechat to leave
mladý young
nikdo nobody
hrát to play (music/games etc)
často often
váš your (familiar - plural)
takže therefore
tisíc a thousand
málo little (not much)
systém a system
jediný only
možná maybe
vrátit to return (transitive)
vrátit se to return (reflexive)
řada a row (line of objects)
hlavní main
mluvit to speak
jestli whether
dlouhý long
způsob a manner (method)
patřit to belong (to)
uvést to introduce
snažit se to try (reflexive)
zůstat to stay
různý various
dokonce even
zase again
skupina a group
vzít to take
vzít se to get married
peníze the money
dveře a door
snad hopefully
zákon the law
otázka a question
vypadat to seem
týden a week
dále further
získat to gain
pan mr
vést to lead (to guide)
znát to know (to be acquainted or familiar with)
ovšem of course
znovu again
čtyři four
situace a situation (state of affairs)
známý known
stejný same
možnost a possibility
měsíc a month (also moon)
pozdě late
mnoho a lot of (many/much)
zde here
ano yes
žít to live (to be alive)
pět five
kvůli due to
pohled a look
ostatní other (than the one previously referred to)
nyní now
nakonec in the end
přece still (nevertheless/yet)
oblast an area (particular geographic region)
trochu a little
potřebovat to need
rozhodnout to decide
důležitý important
jméno a name
pár a pair
služba a service
znamenat to mean (to have as a meaning)
jednou once
právo a right
téměř almost (slightly formal)
především above all
ulice a street
změna a change
ihned immediately
zatím yet
minuta a minute (unit of time or of angular measure)
informace the information
jenom only
vláda the government (political body)
kraj a region
příliš too (more or less than held optimal)
navíc moreover
cítit to feel (to use the sense of touch) (transitive)
cítit se to feel (reflexive)
rodina a family
daleko far (a long distance)
dlouho long (period of time)
auto a car
program a program
většina a majority
tělo a body
během while (before the specified duration ends)
kniha a book
spíš (you - singular) sleep (are sleeping)
zeptat se to ask
pracovat to work
výsledek a result
objevit to discover (transitive)
objevit se to appear (reflexive)
dost enough
noc a night
důvod a reason (support of an opinion)
slyšet to hear
otec a father
rychle quickly
tvář a cheek
evropský european
sice otherwise
procento a percent
hlas a voice (sound uttered by the mouth)
film a film
vztah a relation (way in which two things may be associated)
pravda a truth
síla a strength
přitom at the same time
zdát se to seem (reflexive)
vlastně actually (as a matter of fact)
matka a mother
někdy sometimes
základní basic (fundamental)
večer an evening
hra a game
století a century
opravdu really
zájem an interest
projekt a project (planned endeavor)
opět again
přímo directly
potom afterwards
jistý certain (sure)
podívat se to look (reflexive)
vždy always
špatný bad
zcela completely
kromě except
včera yesterday
samozřejmě of course
stav a state (condition)
existovat to exist (to be out there)
zápas a match (sporting event)
nejen not only
stačit to suffice (to be enough)
podobný similar
jinak differently
platit to pay
pomoct to help
pomoc a help
policie the police
tým a team
soud a court (organ of justice)
ukázat to show
noha a leg (also foot)
bílý white
deset ten
plný full
věřit to believe
počet a number (quantity)
smrt a death
druh a companion
a command form/an order (difficult to translate directly)
tehdy then
válka a war
otevřít to open
zda whether
sedět to sit
zjistit to find out
trh a market
polovina a half
místní local
vedení the leadership
šest six
ležet to lie (on ones back)
nízký low
obraz a picture
prezident the president
vydat to publish (to issue a publication)
osoba a person
úřad a public authority
letos this year (one word!!)
názor an opinion
představit to introduce (someone to someone else)
představit se to introduce oneself (reflexive)
představit si to imagine (reflexive)
dívat se to watch (reflexive)
dílo a work (literary, artistic, or intellectual production)
funkce a function
kam (to) where (to what place)
napsat to write
rozdíl a difference
láska the love
jistě certainly
světový global
role a role
jenže but (only that)
sledovat to follow
představovat to introduce
bývalý former (such that used to be but is no more)
půl a half
nemocnice a hospital
zastavit to stop (to cease moving)
brát to take
brát se to marry (to be joined together as spouses)
používat to use
americký American
podmínka a condition
pocit a feeling
domácí domestic
silný strong
dávat to give
určitý certain
úplně completely
sto one hundred
lidský human
jet to go (by vehicle)
forma a form
postavit to stand
postavit se to stand up (reflexive)
krok a step
působit to act (to have an effect on)
pokračovat to continue
chodit to go (on foot)
určitě definitely
díky thanks (to)
řízení the driving (of a car)
potřeba a need
hráč a player (of a game/musical instrument etc)
sem (to) here
soutěž a competition
jednat to act
hlavně mainly
zatímco while
směr a direction
vždycky always
pořád always
člen a member
bůh a god
paní Mrs
cíl an objective
zpráva a message
skončit to finish
léto a summer
tolik so much
doma at home
lékař a male doctor
období a period (length of time)
umět to know how to
minulý past
divadlo a theatre
konečně finally
mnohem a lot (much more)
nabízet to offer
neboť because
řešení a solution (to a problem)
pracovní working
rodič a parent
zvláštní special
příští next
poté thenceforth
skoro almost
organizace an organisation (group of people)
plán a plan
výkon a performance
teprve only (not until)
skutečně really
strom a tree
nutný necessary
vůz a cart
veřejný public
srdce a heart
městský municipal
barva a colour
syn a son
mimo except for
poprvé for the first time
hodnota a value
současný contemporary
třetí third
státní public, of the state
bývat to reside
schopný able
okamžik a moment
budova a building
odejít to go (away)
vhodný suitable
alespoň at least
černý black
prostor space
spolu together
vzniknout to originate (come into existence)
policista a policeman
návrh a suggestion
zajímavý interesting
autor an author
proces a process
smět to be allowed to
společný common (shared)
bod a point
prý allegedly
akce an action
psát to write
sociální social
začínat to start
dodat to deliver
přesto nevertheless
okno a window
Evropa Europe
kolo a bicycle
smlouva a contract
zřejmě obviously
přesně exactly
zejména especially
tvůj your (familiar - singular)
základ a base
politický political
tvrdit to assert
stůl a table
změnit to change
považovat to consider
republika a republic
činnost an activity
byt an apartment
vedle next to
hledat to search for
více (even) more
mluvčí a speaker
velice very
dosud until now
stránka a page
banka a bank
osobní personal
pravý right (of direction)
připravit to prepare
připravit se to get ready
jednotlivý individual
ráno an early morning
jasný clear
centrum a centre
obec a municipality
národní national
číslo a number
německý German
naopak the other way round
prostě simply
vyjít to rise (of celestial body)
odpovědět to reply
skutečnost a reality
světlo a light
začátek a beginning
ředitel a (managing) director
no yep
držet to hold
těžký difficult
stavba a construction
rozhodnutí a decision (choice or judgement)
ministr a minister (head of a government department)
finanční financial
obyvatel an inhabitant
typ a type
přítel a friend (M)
klub a club (association of members)
pražský Prague (as an attribute)
pokoj a room
metr a meter (unit of length)
zároveň at the same time
volba a choice (option)
smysl a sense
trvat to last (continue over time)
krásný beautiful
prostředí an environment
růst growth
podařit se to manage (to succeed at an attempt)
zařízení the furnishings (of an apartment)
šéf the boss
silnice a highway
věnovat to dedicate
loď a ship
obchod a shop
věnovat se to apply oneself
tvořit to create
úroveň a level
vývoj a development
zdroj a source
významný significant
vlas a (single) hair
poznat to recognize
či or
jednání a behaviour
většinou mostly
rada advice
zaměstnanec an employee
podnik an enterprise
myšlenka a thought
holka a girl
domů homeward
např. e.g.
les a forest
politika politics
krátký short
ministerstvo a ministry
docela quite (to a moderate extent)
přát to wish
závod a race (contest)
životní life (when used attributively)
obchodní commercial
zkušenost an experience
ptát se to ask (to request an answer)
list a leaf
jakýsi so to say
dnešní of or pertaining to today
dosáhnout to reach
hora a mountain
střední central
rámec a framework
vysvětlit to explain
postup a procedure (particular method for performing a task)
vytvořit to create
bát se to fear
událost an event
jazyk a tongue
host a guest
uvidět to see
hranice a border
jakýkoli(v) any
kultura a culture
mrtvý dead
trenér a trainer
název a title (of a book or other media)
pochopit to understand
slunce the sun
pomalu slowly
vyhrát to win
mnohý numerous
původní original
zemřít to die
model a model
bezpečný safe (free from risk)
televize a television
míra a measure (quantity, size, weight, distance or capacity of a substance compared to a designated standard)
zvíře an animal
celkový total
příjemný pleasant
sedm seven
výroba a production
věk an age (duration of an entity)
doufat to hope
strach a fear
text the text
volný free (unoccupied)
mezinárodní international
náhle suddenly
přijet to arrive (by vehicle)
součást a part
pán mister
chápat to understand
přijmout to accept
skutečný real (having physical existence)
řeka a river
prst a finger
úkol a task
divák a spectator
zajímat to interest
zajímat se to be interested in (reflexive)
prosit to ask for / beg
dojít to arrive (walking)
podpora a support
rovněž as well
přinést to bring (by foot an object)
dopis a letter
energie the energy
miliarda a billion
blízký close
podoba a form
rameno a shoulder
prohlásit to declare
napadnout to occur (to come into one ́s mind)
prostředek the middle
onen that
náklad a load
samotný alone
téma a theme
třída a class
příklad an example
včetně including
použít to use
zapomenout to forget
Česko Czech Republic
množství a quantity
pes a dog
číst to read
vloni last year
příběh a story
hudba the music
dvacet twenty
materiál a material
zpátky back
moderní modern
vzduch the air
poslat to post
široký wide
šance a chance
zhruba roughly
zvednout to lift (up)
manžel a husband
místnost a room
vliv an influence
zvednout se to get up
připadat to strike (seem)
závěr a conclusion
jezdit to go (by vehicle)
kůň a horse
líbit se to appeal to
správný correct
spousta a magnitude
duch a spirit
bratr a brother
vybrat to select
řidič a driver
odpověď a reply
jednoduchý simple
obrovský enormous
zelený green
Pavel Paul
počítat to count
nabídka an offer
pohyb a motion
ztratit to lose
koupit to buy
letošní of this year
využít to exploit
boj a fight
kolik how much
úspěch a success
představa an image (mental picture)
majitel an owner
Karel Charles
osm eight
student a (male) student
Jiří George
studentka a (female) student
úspěšný successful
naprosto absolutely
desítka a ten
pravidlo a rule (regulation)
podat to give
předmět an object (tangible thing)
zlatý gold
čelo a forehead
spát to sleep
připomínat to remind
doktor a (male) doctor
dovolit to allow
dovolit si to afford
povinnost a duty
provést to guide (to serve as a guide person)
znít to sound
vysoko highly
pacient a patient
stávat to happen
doktorka a (female) doctor
jídlo the food
všimnout si to notice
daň a tax
ukazovat to show
dít se to happen
pomáhat to help
kvalita the quality
takhle in this manner
zahrada a garden
vlak a train
využívat to exploit
nějak somehow
sen a dream
řešit to deal with
očekávat to expect
najednou suddenly
nést to carry
nosit to wear
běžet to run
běhat to run
přicházet to come (on foot)
štěstí the luck
pokusit se to attempt
vysvětlovat to explain
fungovat to function
nabídnout to offer
týkat se to relate (to have a connection)
studium a study
záda a back
přesvědčit to convince
Tomáš Thomas
církev the church (as a religious organisation)
pít to drink
přestože although
muzeum a museum
čistý clean
scéna a scene (theatre)
dětský child
ztráta a loss
volat to call
odmítnout to refuse
poměrně relatively
ačkoli although
ven out
souvislost a coherence
uvádět to present (of a movie)
výběr a selection
ústa a mouth
titul a title
někde somewhere
zavolat to call
počítač a computer
veškerý all
policejní police
přidat to append
přestat to cease
zrovna right now
sobota saturday
sestra a sister
milovat to love
provoz the traffic
metoda a method
rozhodně definitely
okolí the surroundings
kancelář an agency
kulturní cultural
právní legal
uvědomit to notify
uvědomit si to realise
škoda a shame
utkání a match (game)
dcera a daughter
krev the blood
červený red
rozumět to understand
Německo Germany
postel a bed (to sleep on)
radost a joy (feeling)
moře the sea
rychlý fast
zeď a wall
kluk a boy
hvězda a star
září september
král a king
chlapec a boy
pole a field
obvykle usually
kilometr a kilometer
telefon a telephone
vycházet to come out
objekt an object
rychlost a speed
historie a history
Josef Joseph
voják a soldier
doprava the transport
dolar a dollar
chystat to prepare
chystat se to be about to (reflexive)
nacházet to find
nacházet se to be (located)
krajský regional
blízko near to
fotografie a photo
nikoli by no means
neděle Sunday
chovat to breed (animals)
chovat se to behave
minulost the past
dolů down
příroda the countryside
kontrola an inspection
daný given
souhlasit to agree
prodej a sale
hodit to throw
hodit se to fit (reflexive)
Čech a Czech man
kostel a church
předpokládat to assume
cz CZ (two-letter-code for the Czech Republic)
výše an amount
živý alive
následující following
fakt really
papír the paper
technický technical
kus a piece (of)
pozornost the attention
náměstí a town square
maminka mum
špatně badly
prvek an element
dopravní traffic ...
těšit se (na) to look forward (to)
těšit to please
návštěvník a visitor
vzpomínat (si) to remember
starosta a mayor
řeč a speech
hovořit to talk
pohybovat (se) to move
brána a gate
klient a client
noviny a newspaper
čin a deed
péče care
francouzský French
jestliže if
rozhovor a conversation
pořádek tidiness
obsahovat to contain
svatý holy
příjem an income
zbytek a remainder
pracovník a worker
kousek a bit (small piece of)
dokud while
vážně seriously
zástupce a representative
odpovídat to reply
avšak but (formal)
podstata an essence
rozvoj a development
požadavek a requirement
spolupráce a cooperation
látka a fabric
útok an attack
zahraniční foreign
hotel a hotel
ozvat se to be heard
pamatovat (se) to remember
stanice a station
datum a date (point in time)
veřejnost the public
USA the U.S.A.
samý nothing but
záležitost a matter
orgán an organ (part of an organism)
přímý straight (not crooked or bent)
pomocí by means of
liga a league
modrý blue
uvažovat to think
duše a soul
zabít to kill
květen may (the month)
stupeň a degree
stovka a hundred
svoboda freedom
tvar a shape
víno wine
chování a behaviour
slavný famous
soukromý private
buď either
branka a goal
koncert a concert
hluboký deep
pozice a position
dozvědět se to learn
jasně of course
radnice a town hall
rostlina a plant
položit to lay (something down)
kámen a stone
manželka a wife
bolest a pain
zajistit to guarantee
stavební structural
určit to determine
ruský Russian
vojenský military
výraz an expression
tradiční traditional
pozorovat to pay attention
údaj a piece of information
pomoct si to manage
festival a festival
konečný final
bavit to entertain
bavit se to enjoy oneself
drahý dear
žák a pupil
mysl the mind
chybět to be missed
vítr a wind
červen june
proud a current (water/electricity)
všude everywhere
zavřít to close
most a bridge
duben april
internet the internet
kuchyně a kitchen
partner a male partner
Čechy Bohemia
David David
rodinný family (used attributively)
učit to teach
poslouchat to listen
komunikace a communication
dokument a document
učit se to learn
partnerka a female partner
Created by: 33s
Popular MCAT sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards